Αἰολικὴ ἐνέργεια: Διδάγματα ἀπὸ τὴν Γερμανία

Copyright Spiegel online

Ἡ τελευταία δεκαετία ἦταν ἡ δεκαετία τῆς αἰολικῆς ἐνέργειας. Στὰ τέλη τοῦ 1999, οἱ ἀνεμογεννήτριες τῆς Γερμανίας παρήγαγαν 2.875 μεγαβάτ. Στὰ τέλη τοῦ 2008, ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς εἶχε φτάσει τὰ 23.903 μεγαβάτ.

ΑΡΧΗ

Ὁ ἄνεμος εἶναι πανταχοῦ παρών. Οἱ διαφορὲς θερμοκρασίας τῆς ἀτμόσφαιρας μετακινοῦν τεράστιες μάζες ἀέρα, τῶν ὁποίων ἡ ἐνέργεια μπορεῖ νὰ συλλεγεῖ εὔκολα μὲ τὴν βοήθεια περιστρεφομένων πτερυγίων. Κατόπιν διὰ τῆς ἠλεκτρομαγνητικῆς ἐπαγωγῆς ἡ κυκλικὴ κίνηση τῶν πτερυγίων μετατρέπεται σὲ ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια.

Ἡ διάμετρος τῶν πτερυγίων τῶν μεγαλυτέρων αἰολικῶν πάρκων ξεπερνᾶ σήμερα τὰ 100 μέτρα, ἐνῶ τὸ ὕψος τῶν πύργων ὅπου τοποθετοῦνται τὰ πτερύγια φθάνει τὰ 200 μ. [σ.σ. φαντασθῆτε τέτοιες κατασκευὲς στὰ νησιά μας] Τὸ ὕψος μάλιστα τῶν πύργων αὐξάνει ἰδιαίτερα τὴν ἀπόδοση, ἐπειδὴ ἐπιτρέπει στὶς γεννήτριες νὰ ἐκμεταλλεύονται σταθερότερους καὶ μεγαλυτέρας ταχύτητος ἀνέμους. Ἐὰν αὐτὲς οἱ μονάδες ἐπιτύχουν ἀπόδοση 40%, τότε μία καὶ μόνον ἀνεμογεννήτρια θὰ παράγει μεταξὺ 2 καὶ 5 MW, δηλ., ἀρκετὴ ἰσχύ γιὰ τὴν κάλυψη 4.000 κατοικιῶν. Μιὰ Γερμανικὴ ἑταιρεία κατεσκεύασε ἀνεμογεννήτρια ἰσχύος 6 MW.

ΑΓΟΡΑ

Η Γερμανία παράγει σήμερα περισσότερη ἐνέργεια ἀπὸ ἀνεμογεννήτριες ἀπ’ ὅτι ἀπὸ ὑδροηλεκτρικὲς ἐγκαταστάσεις. Πέρυσι, ὁ ἄνεμος παρεῖχε στὴν Γερμανία τὸ 7% τοῦ ἠλεκτρισμοῦ της. Σὲ ὁρισμένα κρατίδια τὸ μερίδιο τῆς αἰολικῆς ἐνεργείας ξεπέρασε τὸ 30%. Οἱ κρατικὲς ἐπιδοτήσεις λειτουργοῦν πραγματικὰ πολὺ καλὰ ὅταν πρόκειται γιὰ αἰολικὴ ἐνέργεια, λέγει στὸ ΣΠΗΓΚΕΛ ΟΝΛΑΪΝ ὁ Χουμπέρτους Μπάρτ, ἐμπειρογνώμων στὸ Γερμανικὸ Οἰκονομικὸ Ἰνστιτοῦτο τῆς Κολωνίας. [σ.σ. ἀκόμα καὶ στὴν Γερμανία οἱ ἀνεμογεννήτριες ἐπιδοτοῦνται]

Ἡ ἐνέργεια τοῦ ἀνέμου εἶναι σχετικὰ φθηνή. Οἱ ἑταιρεῖες ἐνέργειας ὑποχρεοῦνται νὰ ἀγοράζουν τὴν αἰολικὴ ἐνέργεια πρὸς 9 λεπτὰ τὴν κιλοβατώρα – ὄχι πολὺ περισσότερο ἀπ’ τὴν τιμὴ τῆς συμβατικῆς ἐνέργειας στὶς ἐνεργειακὲς ἀγορές. Ἡ αἰολικὴ ἐνέργεια εἶναι ἡ οἰκονομικότερη ὅλων τῶν ΑΠΕ, λέγει ὁ Μπάρτ.

Ἀλλὰ ἡ ἀγορὰ δὲν εἶναι ἄτρωτη. Ἡ ἄνοδος τῶν τιμῶν τοῦ χάλυβος ηὔξησε τὸ ποσὸν ποὺ πληρώνεται γιὰ κάθε κιλοβατώρα αἰολικῆς ἐνέργειας. Ἡ πτώση τῶν τιμῶν ποὺ ζήσαμε τὴν τελευταία δεκαετία δυστυχῶς ἀνεστράφη, λέγει ὁ Μπάρτ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Σὲ μία μελέτη οἱ ἐπιστήμονες ὑπελόγισαν ὅτι ἡ αἰολικὴ ἐνέργεια θὰ μποροῦσε νὰ παραγάγει πολλαπλάσια ἐνέργεια ἀπ’ αὐτὴν ποὺ ἀπαιτεῖ ὁ πλανήτης. Σύμφωνα μὲ τὴν Διεθνῆ Ὑπηρεσία Ἐνεργείας, ὁ ἄνεμος θεωρητικῶς θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς παράσχει μέχρι καὶ 1,3 ἐκατ. τεραβατῶρες ἐνεργείας ἐτησίως – ἔναντι μιᾶς συνολικῆς σημερινῆς καταναλώσεως μόλις 15.666 τεραβατωρῶν. Δηλαδή, σήμερα καταναλίσκουμε μόλις τὸ 1,2% τοῦ συνολικῶς ὑπολογιζόμενου δυναμικοῦ αἰολικῆς ἐνέργειας.

Οἱ εἰδικοὶ πιστεύουν ὅτι ὁ κλάδος τῆς αἰολικῆς ἐνέργειας θὰ ἀναπτυχθεῖ ἐντυπωσιακά στὸ μέλλον – κυρίως στὴν θάλασσα. Τὰ θαλάσσια πάρκα ἀνεμογεννητριῶν ἔχουν τὸ διπλὸ πλεονέκτημα ὅτι ἐκμεταλλεύονται δυνατότερους θαλάσσιους ἀνέμους καὶ δὲν ἐνοχλοῦν τόσο, ὅσο οἱ γεννήτριες ποὺ ἐγκαθίστανται στὴν ξηρά. [σ.σ. στην Ἑλλάδα ἀνεμ/τριες σχεδιάζονται κυρίως στὴν ξηρὰ καὶ μάλιστα στὰ ὡραιότερα μέρη τῆς πατρίδας μας, δασωμένα βουνά, νησιά Αἰγαίου, κλπ.]

Τά θαλάσσια πάρκα βρίσκονται ἐν γένει ἀρκετὰ χιλιόμετρα μακρὰν τῶν ἀκτῶν. Οἱ γιγαντιαῖες ἐγκαταστάσεις (οἱ μεγαλύτερες φθάνουν καὶ τὶς 100 γεννήτριες) στερεώνονται στὸν βυθό. Καλώδια ὑψηλῆς τάσεως μεταφέρουν τὴν παραγόμενη ἐνέργεια σὲ μακρινὲς ἀποστάσεις.

Ἡ Γερμανικὴ κυβέρνηση προβλέπει μέχρι τὸ 2030 παραγωγὴ 20.000 ἕως 30.000 MW ἀπὸ πάρκα στὴν Βόρειο θάλασσα καὶ τὴν Βαλτική. Αὐτὸ, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ἀρίστων συνθηκῶν ἀνέμου,  ἰσοδυναμεῖ μὲ 20 ἕως 30 πυρηνικὲς μονάδες. Τὸ πρῶτο ἀπ’ αὐτὰ τὰ πάρκα, γνωστὸ ὡς Alpha Ventus, ἄρχισε πρόσφατα νὰ λειτουργεῖ σὲ περιοχὴ 45 χλμ. ἀπὸ τὴν ἀκτή, κοντὰ στὸ Μπόρκουμ. Οἱ 12 γεννήτριές του παράγουν 60 MW, ἀρκετὰ γιὰ νὰ τροφοδοτήσουν 50.000 νοικοκυριά.

Στὴν ξηρά, τὰ πράγματα δὲν εἶναι τόσο ρόδινα. Στὴν Γερμανία, οἱ περιοχὲς μὲ ἀρκετὸν ἀέρα ἔχουν ἤδη κτισθεῖ, λέγει ὁ Μπάρτ. Ἐπὶ πλέον, πολλὲς ὁμάδες πολιτῶν ἔχουν τὰ τελευταῖα χρόνια διαμαρτυρηθεῖ γιὰ τὴν κατασκευὴ αἰολικῶν πάρκων. Μία δυνατὴ λύση εἶναι τὸ λεγόμενο repowering, δηλ., ὁ ἐπανεξοπλισμὸς ὑπαρχόντων αἰολικῶν πάρκων μὲ νεώτερες, πιὸ ἀποδοτικὲς γεννήτριες. Ὁ Γερμανικὸς Σύνδεσμος Αἰολικῆς Ἐνέργειας θεωρεῖ ὅτι ἡ ὡς ἄνω λύση ἔχει τεράστιες δυνατότητες καὶ προβλέπει ὅτι ὡς τὸ 2020, τὸ ἕνα τέταρτο τῶν ἀναγκῶν τῆς Γερμανίας σὲ ἠλεκτρισμὸ θὰ καλύπτεται ἀπὸ αἰολικὴ ἐνέργεια.

Ἂλλὰ μήπως τὰ αἰολικὰ πάρκα βλάπτουν τὴν ἄγρια ζωή; Ἐνῶ ἔρευνες ἀπὸ ὁμάδες προστασίας τῆς φύσης ἔχουν βρεῖ ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν πουλιῶν ποὺ σκοτώνεται ἀπὸ τὶς ἀνεμογεννήτριες εἶναι σχετικὰ μικρὸς σὲ σύγκριση μὲ αὐτὸν ποὺ σκοτώνεται ἀπὸ τὰ αὐτοκίνητα, ὑπάρχουν ἐλάχιστα στοιχεῖα γιὰ θαλάσσια αἰολικὰ πάρκα. Μία μελέτη τοῦ 2003 ἐξήτασε τοὺς κινδύνους γιὰ ψάρια καὶ πουλιά, ἀλλὰ δὲν παρήγαγε ἀξιόπιστα συμπεράσματα.

Ἡ αἰολικὴ ἐνέργεια, ὡστόσο, ἔχει ἕνα ἐν δυνάμει μεγαλύτερο πρόβλημα. Δὲν εἶναι ἀξιόπιστη. Ὁ ἄνεμος δὲν φυσᾶ συνεχῶς, καὶ ὅταν φυσᾶ, ἐνίοτε εἶναι τόσο ἰσχυρὸς, ὥστε δὲν μποροῦμε νὰ τὸν δαμάσουμε. Ἐπί πλέον δὲν ἔχει ἀκόμα εὑρεθεῖ ἱκανοποιητικὸς τρόπος ἀποθηκεύσεως τῆς πλεοναζούσης αἰολικῆς ἐνεργείας, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ἐὰν ὁ ἄνεμος φυσᾶ δυνατὰ σὲ περιόδους χαμηλῆς ζητήσεως, πολλὴ παραγόμενη ἐνέργεια πάει χαμένη.

Ἐπιπροσθέτως ὁ ἀέρας φυσᾶ δυνατότερα στὴν Βόρειο Γερμανία, ἐνῶ ἡ περισσότερη ἐνέργεια καταναλίσκεται στὶς δυτικὲς καὶ νότιες περιοχὲς τῆς χώρας. Χρειάζονται ἑπομένως καινούργιες γραμμὲς διανομῆς κατὰ μῆκος ὁλόκληρης τῆς χώρας, πρᾶγμα ποὺ θὰ ἀνεβάσει τὸ κόστος γιὰ τὸν καταναλωτή. [σ.σ. στὰ καθ’ ἡμᾶς, αἰολικὰ στὴν Κρήτη ἀπαιτοῦν καλωδιακὴ σύνδεση μὲ τὴν Πελοπόννησο]

Αὐτὰ ὅλα σημαίνουν ὅτι ἡ αἰολικὴ ἐνέργεια θὰ παραμείνει ἁπλῶς ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ στοιχεῖα ποὺ ἁπαρτίζουν τὸ ἐνεργειακὸ μεῖγμα τῆς Γερμανίας. Ἐλπίζεται ὅτι μακροπρόθεσμα τὸ μερίδιό της θὰ αὐξηθεῖ. Οἱ τιμὲς θὰ μειωθοῦν καθὼς θὰ προοδεύει ἡ τεχνολογία καὶ οἱ ἐπιδοτήσεις μπορεῖ σύντομα νὰ μὴν χρειάζονται. Στὴν ἑπόμενη δεκαετία, εἶναι πιθανὸν ἡ αἰολικὴ ἐνέργεια νὰ γίνει οἰκονομική, λέγει ὁ Μπάρτ. [σ.σ. ποιὸς καὶ πόθεν θὰ χρηματοδοτήσει τὴν ἀκριβὴ αἰολικὴ ἐνέργεια στὴν Ἑλλάδα;]

Πηγή: ΣΠΗΓΚΕΛ ΟΝΛΑΪΝ  (16/12/2009)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γιατὶ ἐμεῖς ἐγκαθιστοῦμε ἀνεμογεννήτριες στὰ βουνὰ (καὶ δὴ στὰ δάση μας, διανοίγοντας μάλιστα χωρὶς καμιὰ μελέτη καὶ σχέδιο δρόμους ἁπλῶς καὶ μόνο – ἢ ὄχι; – γιὰ νὰ μεταφέρομε στὶς βουνοκορφές τὰ πτερύγια τῶν 100m. καὶ γιὰ νὰ κτίσομε ἐκεῖ τοὺς πύργους τῶν 200m.) καὶ στὰ νησιά μας (καταστρέφοντας τὸ μοναδικό τους τοπίο); Ἔχει ὑπολογίσει κανεὶς τὸ κόστος ἔναντι τῆς προσδοκωμένης ἀποδόσεως; Πῶς θὰ καλυφθοῦν αὐτὰ τὰ κόστη;  Μὲ ἐπιδοτήσεις;  Ἀπὸ ποῦ; Καὶ ἐν τέλει, μήπως οἱ γεννήτριες ποὺ συζητεῖται νὰ ἀγοράσομε ἀπὸ τὴν Γερμανία εἶναι αὐτὲς ποὺ ἡ χώρα αὐτὴ ἑτοιμάζεται νὰ ἀντικαταστήσει μὲ τὸ  repowering; Οἱ ἀπαντήσεις εὐπρόσδεκτες.

Διαβάστε ἀκόμα:

ΠΗΓΗ: SPIEGEL ONLINE, 16 Δεκ. 2009

Φωτοβολταϊκά: Διδάγματα ἀπὸ τὴν Γερμανία

Advertisements

,

  1. #1 ἀπὸ τὸν/τὴν Ein Steppenwolf στὶς 23 Φεβρουαρίου 2012 - 5:27 μ.μ.

    Αιολικά πάρκα μπορούμε να χτίσουμε στις βραχονησίδες. Ούτε να στερεώσουμε τις ανεμογεννήτριες στο βυθό θα χρειαστούμε ούτε θα χαλάσουμε την ομορφιά του τοπίου.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: