Φωτοβολταϊκά: Διδάγματα ἀπὸ τὴν Γερμανία

Ἡ ἡλιακὴ φάρμα τοῦ Λημπερόζε, ἡ μεγαλύτερη τῆς Γερμανίας καὶ δεύτερη στὸν κόσμο, καλύπτει ἔκταση 162 ἑκταρίων ἢ 210 ποδοσφαιρικῶν γηπέδων. Copyright Reuters

ΑΡΧΗ

Στὰ ἡλιακὰ κύτταρα ἡ ἐνέργεια τῶν ἀκτίνων τοῦ ἡλίου μετασχηματίζεται ἀπ’ εὐθείας σὲ ἠλεκτρισμό. Τὸ πλεονέκτημα εἶναι ὅτι ἀκόμα καὶ μικρότατα κύτταρα μποροῦν σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο νὰ παραγάγουν ἐνέργεια. Κάθε στέγη εἶναι μία ἐν δυνάμει μικρὴ μονάδα παραγωγῆς ἠλ. ἐνεργείας καὶ μπορεῖ νὰ παραγάγει ἠλεκτρισμὸ ἀκόμα καὶ σὲ μία χώρα ὅπως ἡ Γερμανία, ποὺ δὲν χαρακτηρίζεται καὶ ἀπὸ μεγάλη ἡλιοφάνεια. Μονάδες μεγαλυτέρας κλίμακος, ὡστόσο, ἔχουν νόημα μόνον σὲ κλίματα μὲ μεγάλη ἡλιοφάνεια, π.χ., στὶς ἐρήμους ὅπου επὶ πλέον ὑπάρχει καὶ ἄφθονος χῶρος γιὰ τὴν ἐγκατάσταση τῶν πάνελ.

ΑΓΟΡΑ

Ἡ ἡλιακὴ ἐνέργεια στὴν Γερμανία παίζει μικρότερο λόγο στὸ ἐνεργειακὸ μεῖγμα ἀπ’ ὅτι ἡ αἰολική. Τὸ μερίδιό της στὴν κάλυψη τῶν ἐνεργειακῶν ἀναγκῶν τῆς χώρας εἶναι μικρότερο τοῦ 1% καὶ ἡ ἀπόδοση μετατροπῆς ἐνεργείας τῶν μαζικῶς παραγομένων ἡλιακῶν πάνελ κυμαίνεται μεταξὺ 16 καὶ 20%.

Παρ’ ὅλ’ αὐτὰ οἱ Γερμανοί ξοδεύουν πολλὰ χρήματα γιὰ ἡλιακὴ ἐνέργεια. Ἡ ἐγκατάσταση φωτοβολταϊκῶν δημιούργησε τὸ 2008 ἕναν κύκλο  ἐργασιῶν τῆς τάξεως τῶν 6,2 δισ. Ευρὼ ἔναντι 2,3 δισ. Εὐρώ ποὺ ἐδαπανήθησαν σὲ νέες – καὶ πολὺ ἀποδοτικότερες – αἰολικὲς μονάδες.

Ἡ ἴδια διαφορὰ παρατηρεῖται καὶ στὴν τιμὴ ἀνὰ κιλοβατώρα τῆς παραγομένης ἰσχύος. Ὁ γερμανικὸς περὶ ΑΠΕ νόμος ὁρίζει ἡ παραγόμενη ἀπὸ φωτοβολταϊκὰ ἰσχύς νὰ ἀγοράζεται πρὸς 43 λεπτὰ/kwh ἔναντι 8 λεπτῶν γιὰ τὴν αἰολικὴ ἐνέργεια. Ἀπὸ οἰκονομικῆς πλευρᾶς τὰ φωτοβολταϊκὰ εἶναι πολὺ λιγότερο ἐλκυστικά, λέγει ὁ Μπάρντ.

Ἀλλὰ οἱ γενναιόδωρες ἐπιδοτήσεις ἔχουν δημιουργήσει μιὰν ἀξιοσημείωτη ἀνάπτυξη τῆς ἀγορᾶς τῶν φωτοβολταϊκῶν. Ἀπὸ τὸ 2001 ἕως τὸ 2008, ἡ παραγωγὴ ἡλιακῆς ἐνέργειας ἀνέβηκε ἀπὸ τὶς 76 γιγαβατῶρες στὶς 4,300.  Ἐν τούτοις, οἱ παραγωγοὶ ἡλιακῶν πάνελ στὴν Γερμανία ἔχουν ἐπωφεληθεῖ ἀπὸ τὴν ἀνάπτυξη αὐτὴν ἐλάχιστα, ἀφοῦ ἡ ἀγορὰ πλημμυρίζεται ἀπὸ προϊόντα Κίνας καὶ ἄλλων.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ἡ ἡλιακὴ ἐνέργεια ἔχει τεράστιο δυναμικό. Ὁ ἥλιος, ἄλλωστε, λάμπει δωρεάν, ἐνῶ στέγες γιὰ τοποθέτηση πάνελ ὑπάρχουν πάμπολλες . Τὸ πρόβλημα εἶναι τό κόστος. Οἱ ἤδη ἐγκατεστημένες μονάδες θὰ ἀπαιτήσουν 27 ἀκόμα ἐκατ. Εὐρώ γιὰ συντήρηση, ἐνῶ κάθε χρόνο ἐγκαθίστανται καὶ καινούργια πάνελ.

Κι ἐνῶ στὴν φύση ὑπάρχει ἄφθονη διαθέσιμη σιλικόνη (τὸ ὑλικὸ ποὺ χρειάζεται γιὰ τὴν παραγωγὴ ἡλιακῶν πάνελ), ἐν τούτοις, ἡ παραγωγὴ της εἶναι δύσκολη. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἀναλόγως τοῦ τύπου τοῦ πάνελ καὶ τῆς ἡλιοφάνειας τῆς περιοχῆς ὅπου αὐτὸ ἐγκαθίσταται, ἀπαιτοῦνται ἀπὸ τέσσερα ἕως ἐννέα χρόνια λειτουργίας γιὰ νὰ παραχθεῖ ἀπὸ τὸν ἥλιο ἁπλῶς καὶ μόνον ἡ ἐνέργεια ποὺ χρειάσθηκε γιὰ τὴν κατασκευή του. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἐξ αἰτίας τῶν ἐπιδοτήσεων οἱ ἐγκαταστάσεις αὐτὲς ἐν γένει ἀποσβέννυνται σὲ μόλις τέσσερα χρόνια. Ὁ χρόνος ζωῆς τῶν φωτοβολταϊκῶν ἀνέρχεται σὲ 30 μὲ 40 χρόνια.

Ἡ κατάσταση, βεβαίως, θὰ βελτιωθεῖ ἐντυπωσιακά ἐὰν οἱ ἡλιακὲς μονάδες παραχθοῦν φθηνότερα. Τὰ τελευταῖα χρόνια φάνηκε ὅτι αὐτὸ προχωρεῖ. Μόλις πέρυσι, οἱ τιμὲς ἔπεσαν κατὰ 25%, κυρίως ἐξ αἰτίας τῶν Κινέζων κατασκευαστῶν.

Ἐὰν κάποτε ἡ ἡλιακὴ ἐνέργεια γίνει ἐξ ἴσου φθηνὴ μὲ τὸν συμβατικὸ ἠλεκτρισμό, αὐτὸ θὰ ἀποτελέσει ἐπανάσταση. Οἱ καταναλωτὲς δὲν θὰ ἔχουν πλέον λόγο νὰ μὴν ἀγοράζουν ἡλιακὰ πάνελ, καὶ ἡ ζήτηση θὰ ἀνεβεῖ ἐκρηκτικά, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ ἡλιακὴ ἐνέργεια θὰ ἀρχίσει νὰ παίζει σημαντικὸ ρόλο στὴν ἐνεργειακὴ ἀγορά. Οἱ περισσότεροι εἰδικοὶ ὅμως, θεωροῦν ὅτι μέχρι νὰ γίνει αὐτό, θὰ χρειασθοῦν μερικὲς ἀκόμα δεκαετίες.

Πηγή: ΣΠΗΓΚΕΛ ΟΝΛΑΪΝ, 16 Δεκ 2009

Advertisements

,

 1. #1 ἀπὸ τὸν/τὴν Ein Steppenwolf στὶς 23 Φεβρουαρίου 2012 - 5:31 μ.μ.

  ἀναλόγως τοῦ τύπου τοῦ πάνελ καὶ τῆς ἡλιοφάνειας τῆς περιοχῆς ὅπου αὐτὸ ἐγκαθίσταται, ἀπαιτοῦνται ἀπὸ τέσσερα ἕως ἐννέα χρόνια λειτουργίας γιὰ νὰ παραχθεῖ ἀπὸ τὸν ἥλιο ἁπλῶς καὶ μόνον ἡ ἐνέργεια ποὺ χρειάσθηκε γιὰ τὴν κατασκευή του.

  Στη Γερμανία ή παγκοσμίως; Έχω την αίσθηση ότι τα δεδομένα αφορούν μόνο τη Γερμανία και ότι στην Ελλάδα η απόσβεση θα γινόταν πολύ πιο γρήγορα. Στη Γερμανία δεν έχω δει ηλιακό θερμοσίφωνα. Στην Ελλάδα έχει παντού.

 2. #2 ἀπὸ τὸν/τὴν keymangreek στὶς 23 Φεβρουαρίου 2012 - 7:15 μ.μ.

  Δὲν μπορῶ νὰ ἀπαντήσω γιὰ λογαριασμὸ τοῦ συγγραφέα, ἁπλῶς ἐπισημαίνω ὅτι καὶ στὴν Γερμανία καὶ στὴν Ἑλλάδα οἱ ΑΠΕ ἐπιδοτοῦνται γενναῖα (ἂν θέλετε νὰ δεῖτε πόσο, κοιτάξτε προσεκτικὰ τὸν λογαριασμό σας τῆς ΔΕΗ). Αὐτὸ βεβαίως συμβαίνει ἐπειδὴ χωρὶς ἐπιδότηση εἶναι ἐντελῶς ἀσύμφορες, ἀκόμα καὶ στὴν Γερμανία ποὺ κατασκευάζει ἡ ἴδια καὶ δὲν εἰσάγει ὅπως ἐμεῖς τὰ πάνελ.

 3. #3 ἀπὸ τὸν/τὴν keymangreek στὶς 11 Μαΐου 2012 - 10:24 π.μ.

  Τὸ εἶδα σήμερα καὶ θυμήθηκα τὴν συζήτησή μας αὐτήν. Γι’ αὐτὸ σᾶς τὸ ἀντιγράφω ἀπὸ ἐδῶ (θέμα ὑπ.ἀρ. 4).

  Ὁ κλάδος τῶν φωτοβολταϊκῶν δὲν παράγει ἀκόμη ἐνέργεια ποὺ μπορεῖ νὰ κάνει ἀπόσβεση καὶ νὰ ἀφήσει κέρδη σὲ σύγκριση μὲ τὶς ἀνταγωνιστικότερες τιμὲς ἄλλων κλάδων. Μὲ ἁπλὰ λόγια ὁ κλάδος συμφέρει ὅσο ἐπιδοτεῖται.

  Καὶ βεβαίως τίθεται τὸ ἐρώτημα πόσο μπορεῖ μιὰ καταρρέουσα χώρα νὰ πληρώνει αὐτὲς τὶς ἐπιδοτήσεις ἐκ τοῦ οὕτως ἢ ἄλλως ἐλλειμματικοῦ προϋπολογισμοῦ της.

 4. #4 ἀπὸ τὸν/τὴν Ein Steppenwolf στὶς 11 Μαΐου 2012 - 11:22 μ.μ.

  Κρίμα.

 5. #5 ἀπὸ τὸν/τὴν Πόπη στὶς 15 Μαΐου 2012 - 3:38 μ.μ.

  Εγω θεωρώ ότι στην Ελλάδα τα φωτοβολταικα θα είναι εξαιρετικά κερδοφόρα, γι αυτό άλλωστε η Γερμανία ετοιμάζεται να έρθει να επενδύσει κι εδώ.

 6. #6 ἀπὸ τὸν/τὴν keymangreek στὶς 15 Μαΐου 2012 - 3:56 μ.μ.

  ΓΙὰ ποιὰ φ/β μιλᾶτε; Γιὰ θερμοσίφωνες ἢ φ/β πάρκα;
  Τὶ ἐννοεῖτε κερδοφόρα; Μὲ ἐπιδότηση ἢ χωρίς;
  Καὶ τέλος γιατὶ νομίζετε ὅτι ἡ Γερμανία ἔρχεται ἐδῶ νὰ “ἐπενδύσει”; ΓΙὰ νὰ μᾶς δείξει τὸν τρόπο νὰ πλουτίσομε ἢ γιὰ νὰ πουλήσει ἐξοπλισμὸ τῶν ἐργοστασίων της;

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: