Βιοενέργεια: Διδάγματα ἀπὸ τὴν Γερμανία

Ἡ ἀρχή

Ὅπως στὶς παληὲς καλὲς μέρες, τὸ κάψιμο ξύλου γιὰ θέρμανση εἶναι ἰδιαίτερα ἑλκυστικὸ σὲ ἐποχὲς ὑψηλῶν τιμῶν πετρελαίου. Ἡ θέρμανση μὲ πέλλετ ἒχει μάλιστα τόσον ἀναπτυχθεῖ, ὥστε νὰ εἶναι σήμερα ἐξ ἴσου εὔκολη μὲ τὸ πετρέλαιο ἢ τὸ ἀέριο. Ἡ παλαιὰ διαδικασία τῆς τροφοδότησης τῆς φωτιᾶς μὲ ξύλα ἔχει περάσει· τώρα ὅλα εἶναι αὐτόματα. Καὶ μόνη μέριμνα εἶναι ὁ καθαρισμὸς καὶ ἡ συντήρηση ἀνὰ μερικοὺς μῆνες.

Ἡ βιοενέργεια χρησιμοποιεῖται καὶ στὰ αὐτοκίνητα. Τὸ βιοντῆζελ ἢ ἡ βιοαιθανόλη ἔχουν τὸ πλεονέκτημα νὰ ἀποδίδουν στὴν ἀτμόσφαιρα μόνον τὸ CO2 ποὺ ἀπερρόφησαν συνολικὰ τὰ φυτὰ ποὺ χρησιμοποιήθηκαν γιὰ τὴν παρασκευή τους. Ἕνας τέλειος κύκλος ποὺ δὲν ἐπιβαρύνει οὔτε κατὰ κεραίαν τὸ κλίμα. Ἔτσι, τοὐλάχιστον, λέγει ἡ θεωρία. Διότι ἡ πράξη εἶναι ἀρκετὰ διαφορετική, εἰδικὰ ὅταν ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ὅτι συχνὰ ἀποψιλώνονται δάση γιὰ νὰ φυτευθοῦν τὰ φυτὰ ποὺ χρειάζονται γιὰ τὴν παραγωγὴ τῶν βιοκαυσίμων.

Ἡ παραγωγὴ τῶν πέλλετ, ὡστόσο, εἶναι γενικῶς πιὸ βιώσιμη. Τὰ πέλλετ (βλ. φωτο)  παράγονται κυρίως ἀπὸ ὑπολείμματα ξύλου ποὺ διαφορετικὰ ἁπλῶς θὰ πήγαιναν χαμένα. Ἀλλὰ ἡ θέρμανση μὲ πέλλετ ἐπίσης ἀπελευθερώνει στὴν ἀτμόσφαιρα λεπτότατα σωματίδια σκόνης ποὺ μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν σὲ ἀναπνευστικὲς ἀσθένειες.

Ἡ ἀγορά

Ἡ βιομᾶζα εἶναι μία ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες ἀνανεώσιμες πηγὲς ἐνεργείας στὴν Γερμανία.

Τὸ μεγαλύτερο πλεονέκτημά της εἶναι ὅτι οὐσιαστικὰ ἀποτελεῖ ἀποθηκευμένη ἐνέργεια. Τὸ πότε κανεὶς θὰ τὴν ἀπελευθερώσει, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν αἰολικὴ ἢ ἡλιακὴ ἐνέργεια, εἶναι θέμα ἐπιλογῆς. Ἐπί πλέον, ἡ βιομᾶζα χρησιμοποιεῖται παντοῦ: τὸ ξύλο χρησιμοποιεῖται γιὰ θέρμανση· τὰ βιοκαύσιμα στὰ αὐτοκίνητα· τὸ βιοαέριο στὴν παραγωγὴ ἠλεκτρισμοῦ. Μὲ πρόσθετο πλεονέκτημα ὅτι δι’ αὐτῆς μειώνεται καὶ ἡ ἐξάρτηση ἀπὸ ξένες πηγὲς ἐνεργείας.

Τὸ δυναμικό

Προσφάτως ἡ βιοενέργεια ἔχει δεχθεῖ ἔντονη κριτική. Τὸ κεντρικὸ ἐρώτημα εἶναι ἂν ἡ καύσις τῆς βιομάζας εἶναι πραγματικὰ τόσο φιλική πρὸς τὸ περιβάλλον ὅσο φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως.

Ὁ δασικὸς καὶ συγγραφέας Πέτερ Βολέμπεν ἔχει ἐπισημάνει ὅτι στὰ δάση δὲν λειτουργοῦν ὡς συλλέκτες ἄνθρακος μόνον τὰ δέντρα· CO2 ἀπορροφᾶ καὶ τὸ ἔδαφος. Ὅταν τὰ δένδρα σαπίζουν δὲν φθάνει ὅλο τους τὸ CO2 στὴν ἀτμόσφαιρα· ἕνα μέρος του παραμένει στὸ ἔδαφος. Μ’ ἄλλα λόγια, ὅταν καῖμε ξύλα, ἀπελευθερώνεται περισσότερο CO2 απ’ ὅτι θὰ ἀπελευθερωνόταν μὲ φυσικὲς διαδικασίες. Ἐπὶ πλέον, χρησιμοποιοῦνται πολὺ περισσότερα μέρη τῶν δένδρων, ἀπὸ τὶς ρίζες μέχρι τὸ τέλος τῶν φύλλων, κάτι ποὺ ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸ δασικὸ ἔδαφος ζωτικὰ μέταλλα.

Ἡ παραγωγὴ τῶν βιοκαυσίμων εἶναι ἴσως ἀκόμα προβληματικότερη. Οἱ σοδειὲς ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν παραγωγὴ βιοκαυσίμων ἀπαιτοῦν ἐκτάσεις, καὶ μάλιστα ἐκτάσεις ποὺ μποροῦν ἐπίσης νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὴν παραγωγὴ τροφῆς. Τίθεται λοιπὸν ἕνα ἠθικό δίλημμα: Μπορεῖ κανεὶς νὰ δικαιολογήσει τὴν χρήση καλαμποκιοῦ γιὰ τὴν παραγωγὴ καυσίμων ὅταν ἄλλοι τὸ χρειάζονται γιὰ νὰ τραφοῦν; Τὰ πρῶτα χρόνια τῆς ἄνθισης τῶν βιοκαυσίμων χαρακτηρίσθηκαν ἀπὸ εὐφορία. Σήμερα αὐτὸς ὁ ἐνθουσιασμὸς ἔχει σε μεγάλο βαθμὸ ἐξανεμισθεῖ.

Ἕνα πρόσθετο πρόβλημα εἶναι οἱ τεράστιες ἐκτάσεις ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ νὰ κορεσθεῖ ἡ δίψα γιὰ ἐνέργεια. Ἂν ἐπρόκειτο ἡ Γερμανία νὰ ἱκανοποιήσει ὅλες της τὶς ἀνάγκες σὲ βενζίνη καὶ ντῆζελ μὲ βιοκαύσιμα, θὰ χρειαζόταν καλλιεργήσιμες ἐκτάσεις μεγαλύτερες ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν χώρα. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν περίπτωση ποὺ ὅλοι οἱ Γερμανοὶ θὰ ἤθελαν νὰ θερμάνουν τὰ σπίτια τους μὲ πέλλετ. Θὰ ἀπαιτοῦντο εἰσαγωγὲς – πρᾶγμα ποὺ θὰ ἀναιροῦσε γρήγορα τὸ ὅποιο οἰκολογικὸ πλεονέκτημα. Διότι τὸ ἰσοζύγιο CO2 τῆς ὄλης διαδικασίας σχετίζεται στενὰ μὲ τὸ πόσο μακρυὰ πρὲπει κανεὶς νὰ μεταφέρει τὸ ξύλο. Ἐπιπροσθέτως ἐὰν ἐχρησιμοποιεῖτο γιὰ τὴν παραγωγὴ βιοκαυσίμων ξύλο ἀπὸ ὀμβρόφιλα δάση (rain forests) καὶ ὄχι ἀπὸ εἰδικὰ διαχειριζόμενα πρὸς τοῦτο δάση, τότε θὰ εἴχαμε ἀκόμα μεγαλύτερη ἀποδάσωση καὶ καταστροφὴ ἑνὸς ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους συλλέκτες ἄνθρακα τοῦ πλανήτη.

Τὸ ἰσοζύγιο τῶν βιοκαυσίμων σὲ  CO2 εἶναι χειρότερο ἀπ’ ὅσο φαίνεται μὲ τὴν πρώτη ματιά. Μία πρόσφατη μελέτη στὶς ΗΠΑ έδειξε ὅτι τὰ βιοκαύσιμα προξενοῦν μεγαλύτερη ζημιὰ ἀπὸ τὰ παραδοσιακὰ ορυκτὰ καύσιμα.  Ὁ λόγος: γιὰ νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἡ αὐξανόμενη ζήτηση, πρέπει νὰ κοποῦν δάση, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐξαφάνιση συλλεκτῶν ἄνθρακα. Ἐπὶ πλέον, ἡ λίπανση τῶν φυτειῶν βιοκαυσίμων ἀπελευθερώνει στὴν ἀτμόσφαιρα N2O, ἕνα ἀέριο θερμοκηπίου πολὺ πιὸ ἐπιβλαβές ἀπὸ τὸ CO2. Τέλος, ἡ ὅλη διαδικασία δὲν εἶναι ἀποδοτική. Κατὰ τὴν μετατροπὴ φυτῶν σὲ ὑγρὸ καύσιμο χάνεται ἐνέργεια. Θὰ ἦταν πολὺ καλύτερο νὰ καίγαμε ἁπλῶς τὰ φυτὰ καὶ νὰ χρησιμοποιούσαμε τὴν παραγόμενη θερμότητα γιὰ νὰ θερμάνομε κατοικίες ἢ νὰ κινήσομε στροβίλους, παράγοντας ἔτσι ἠλεκτρισμὸ γιὰ ἠλεκτρικὰ αὐτοκίνητα.

Καὶ ὅμως, οἱ ἐπιστήμονες εἶναι ἀκόμα ἀπρόθυμοι νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ ὄνειρο τῶν βιοκαυσίμων. Ἑτοιμάζουν βιοκαύσιμα δευτέρας γενεᾶς ἀπὸ φυτὰ ποὺ δὲν θὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τροφὴ καὶ θὰ εὐδοκιμοῦν σὲ φτωχό ἔδαφος – ἐκεῖ ὅπου δὲν μποροῦν νὰ εὐδοκιμήσουν φυτεῖες βρωσίμων φυτῶν. Φυτὰ ὅπως τὸ ἐνδημοῦν στὴν κεντρικὴ Ἀμερικὴ, πλούσιο σὲ ἔλαια φυτὸ τζατρόφα θεωροῦνται ὡς μία δυνατή λύση, ὅπως ἐπίσης καὶ τὰ ἀγροτικὰ ἀπόβλητα. Τέλος τὰ φύκη μποροῦν νὰ παίξουν μελλοντικῶς μεγαλύτερο ρόλο στὸ μέλλον τῶν βιοκαυσίμων.

Ἀλλὰ τὰ τεχνολογικὰ προβλήματα παραμένουν. Ἡ μετατροπὴ τῶν ἀγροτικῶν ἀποβλήτων σὲ βιοκαύσιμα εἶναι περίπλοκη. Τὰ τοιχώματα τῶν κυττάρων τῶν φυτῶν ἀποτελοῦνται ἀπὸ κυτταρίνη. Πρὶν νὰ παραγάγουν οἱ μήκυτες καὶ τὰ βακτήρια ἀλκοόλη, πρέπει τὰ μόρια τῶν φυτῶν νὰ διασπασθοῦν. Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται εἴτε μὲ χημικὲς οὐσίες εἴτε μὲ μικροοργανισμούς. Ἀλλὰ ἡ ἀνεύρεση τοῦ κατάλληλου πρὸς τοῦτο μικροοργανισμοῦ ἔχει ἀποδειχθεῖ δύσκολη – ἡ συνήθης μαγιὰ αποτυγχάνει στὴν κυτταρίνη. Οἱ αποδόσεις ποὺ ἔχουν ἐπιτευχθεῖ μέχρι τώρα εἶναι χαμηλές καὶ ἄρα, εἶναι ἀπίθανο αὐτὸς ὁ τύπος βιοκαυσίμου νὰ μπορέσει νὰ γίνει ἀνταγωνιστικὸς στὸ προσεχὲς μέλλον.

ΠΗΓΗ: SPIEGEL

Advertisements

 1. #1 ἀπὸ τὸν/τὴν alfa στὶς 28 Φεβρουαρίου 2010 - 9:16 μ.μ.

  Δυστυχώς το είδαμε και αυτό…
  Τα πετρελαϊκά συμφέροντα υποστηρίζονται ακόμα και απο Οικολογικές ιστοσελίδες….
  Οι λέβητες πέλλετς, -λέει-, απελευθερώνουν βλαβερά σωματίδια.
  Δεν γράφετε όμως ότι ένα κοινό τζάκι απελευθερώνει 100 φορές πιο πολλά σωματίδια απο έναν σύγχονο λέβητα πέλλετ…..

  Και τα ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ κύριοι είναι πολύ πιο μικρά και συνεπώς πιό βλαβερά, καθόσον εισέρχονται πιό βαθειά στις κυψελίδες των πνευμόνων.
  Άπαντες όμως το αποσιωπούν.
  Είναι πολλά τα λεφτά Άρη….

  • #2 ἀπὸ τὸν/τὴν Ἀμαρ. Δεληγιάννη στὶς 1 Μαρτίου 2010 - 12:21 π.μ.

   Τὸ ἄρθρο εἶναι ἀκριβὴς μετάφραση ἀπὸ τὸ SPIEGEL. Δεῖτε τὸ πρωτότυπο ἐδῶ.
   Ἐὰν διαφωνεῖτε στὰ ὅσα λέει, παρακαλοῦμε νὰ ἀπευθυνθεῖτε στὸ περιοδικό. Μὴν πυροβολεῖτε τὸν μεταφραστή!

  • #3 ἀπὸ τὸν/τὴν Ἀμαρ. Δεληγιάννη στὶς 1 Μαρτίου 2010 - 10:44 π.μ.

   Τὸ νὰ συζητοῦμε τὰ ὑπὲρ καὶ κατὰ διαφόρων ΑΠΕ δὲν σημαίνει ὅτι τασσόμεθα ὑπὲρ τῶν λεβήτων τοῦ πετρελαίου (ποὺ ἄλλωστε ἀντικαθίστανται μὲ μηχανήματα καύσης φυσικοῦ ἀερίου καὶ μεθ’ οὐ πολὺ στὴν Ἀττικὴ θὰ ἀποτελοῦν παρελθόν), οὔτε καὶ ὅτι δὲν συζητοῦμε τὴν ἀπαγόρευση χρήσεως τζακιῶν ἐφ’ ὅσον γίνεται κατάχρησή τους καὶ ἐξ αὐτῶν ἐπιβαρύνεται ἔτι περαιτέρω ἡ ἀτμόσφαιρα (ὅπως ἔχει π.χ., γίνει στὸ Λονδίνο).

   Ὁμοίως τὸ νὰ συζητεῖ κανεὶς τὰ ὑπὲρ καὶ τὰ κατὰ ὁποιασδήποτε ἐνεργειακῆς πηγῆς δὲν σημαίνει ὅτι ἐκπροσωπεῖ λόμπυ. Μπορεῖ νὰ σημαίνει καὶ ὅτι ἐνδιαφέρεται νὰ καταλάβει. Σκεφθεῖτε καὶ αὐτὸ τὸ ἐνδεχόμενο πρὶν ξαναπροσβάλετε ἀνωνύμως ἀνθρώπους ποὺ δὲν γνωρίζετε.

 2. #4 ἀπὸ τὸν/τὴν alfa στὶς 1 Μαρτίου 2010 - 12:11 μ.μ.

  συγνώμη αν σας προσέβαλα.
  Η επιλογή σας όμως να μεταφράσετε ένα μη ιδιαίτερα φιλικό για την βιομάζα άρθρο (αντί για τα δεκαδες φιλικά) και να κάνετε bold σε σημεία που πολεμάνε την βιομάζα, δεν μου αφήνει καμμία αμφιβολία ότι είστε και εσείς λάτρης των ορυκτών καυσίμων.
  Τα γεγονότα ότι:
  1. Η βιομάζα καταλαμβάνει στην Ευρώπη το 50% των ΑΠΕ
  2. Η πολεμική τους στην Ελλάδα με αντικίνητρα και απαγορεύσεις (μοναδικό στον κόσμο σημείο ΟΛΙΚΗΣ απαγόρευσης λέβητα πέλλετ η Αττική και Ν. Θεσ/νίκης)
  3. Το φαινόμενο να επιτρέπεται η καύση χιλιάδων τόνων αγροτικών υπολειμμάτων στους αγρούς
  4. Το εισαγόμενο Φυσικό αέριο να εχει ΦΠΑ 9% , ενώ η εγχώρια ΑΠΕ πέλλετ 19% (10 εργοστάσια έχουμε εν λειτουργία και κατασκευή)
  5. Η ανυπαρξία κινήτρων αγοράς λέβητα-σόμπας πέλλετ (σε αντίθεση με ότι γίνεται στην Ευρώπη)

  και άλλα πολλά
  θα έπρεπε κατά την γνώμη μου να σας προβληματίζει.
  όσον αφορά την ανωνυμία…
  Κώστας Νασίκας
  τηλ. 6947 994653

  • #5 ἀπὸ τὸν/τὴν Ἀμαρ. Δεληγιάννη στὶς 1 Μαρτίου 2010 - 1:11 μ.μ.

   Χαίρομαι πολὺ γιὰ τὴν ἀπάντησή σας, ἡ ὁποία εἶναι καὶ ἐξόχως διαφωτιστική.

   Μεταφράζω σιγὰ σιγὰ τὸ ἄρθρο περὶ ΑΠΕ τοῦ Spiegel (διότι περὶ ἑνὸς ἀφιερώματος πρόκειται μὲ πολλαπλᾶ μέρη) ἐπειδὴ ἐκτιμῶ ὅτι ὡς ἔγκυρο ἔντυπο καὶ μὲ παράδειγμα μιὰ χώρα πρωτοπόρο στὶς ΑΠΕ, μᾶς δίνει κάποια ὁλοκληρωμένη πληροφόρηση στὰ ὑπὲρ καὶ κατὰ τῶν διαφόρων τύπων ΑΠΕ. Πληροφόρηση ποὺ ἔχομε ἀνάγκη σὲ μία ἐποχὴ ποὺ κατακλυζόμεθα ἀπὸ διάφορα συνθήματα περὶ “πράσινης ἀνάπτυξης” χωρὶς νὰ ἔχομε ἀκριβῆ, τεκμηριωμένη καὶ ὁλοκληρωμένη εἰκόνα.

   Ὁμολογῶ ὅτι πρὶν ἀπὸ τὸ μήνυμά σας δὲν ἤξερα κἄν τὶ εἶναι τὰ πέλλετ. Μετὰ τὸ μὴνυμά σας σκέφθηκα ὅτι εἶναι ἴσως ἐνδιαφέρον νὰ δοῦμε καὶ τὸ θέμα τῶν βιοκαυσίμων. Σημείωσα ἐγὼ (ὄχι τὸ Spiegel) μὲ ἔντονα τὰ περὶ ἀναπνευστικῶν προβλημάτων (α) ὡς συνέχεια στὴν δική σας παρατήρηση καὶ σὲ δικὴ μου ἀντίστοιχη ἀπορία καὶ (β) ἐπειδὴ τυχαίνει νὰ εἶμαι ἀσθματικὴ καὶ ἔχω ἰδιαίτερη εὐαισθησία στὸ θέμα τῶν σωματιδίων. Αὐτὸ εἶν’ ὅλο. Θὰ ἦταν πάντως ἐνδιαφέρον νὰ δοῦμε μὲ ποιὸ ἐπιχείρημα ἀπαγορεύθηκαν τὰ πέλλετ σὲ Ἀθήνα & Θεσ/νίκη. Ἂν ἔχετε στοιχεῖα, δημοσιοποιῆστε τα. Πιθανὸν νὰ μὴν εἶναι κὰν γιὰ τὰ σωματίδια.

   Δὲν βρίσκω τὰ ἄρθρα τοῦ Spiegel ἀρνητικὰ πρὸς τὴν βιομᾶζα. Ἀντιθέτως βρίσκω ὅτι μὲ ἀρκετὰ ψύχραιμο τρόπο παρουσιάζουν τὰ ὑπὲρ καὶ τὰ κατά. Νομίζω ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι κακό, ἀντιθέτως μᾶς δείχνει ποῦ καὶ πῶς νὰ χρησιμοποιήσομε τὸ κάθε μέσον.

   Στὸ κάτω κάτω τῆς γραφῆς, πέραν τῆς Ἀθήνας καὶ Θεσ/νίκης ὑπάρχει καὶ ἡ λοιπὴ χώρα, ὅπου τὰ πέλλετ μὲ βάση τὰ δεδομένα τοῦ Spiegel θὰ μποροῦσαν κάλλιστα νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς ἐγχώριο θερμαντικὸ μέσο. Μὲ σωστὸ ΦΠΑ, κίνητρα, σχεδιασμό, ἀριστοποίηση μετακινήσεων, κλπ.

   ΥΓ. Τά ἀγροτικὰ ὑπολείμματα ἔχουν προσφάτως ἀρχίσει νὰ θρυμματίζονται, ἀντὶ νὰ καίγονται, στὰ πλαίσια τῆς διάδοσης τῆς βιολογικῆς γεωργίας. Γιὰ νὰ γενικευθεῖ ὅμως ἡ πρακτικὴ αὐτὴ πρέπει νὰ δοθοῦν τὰ μέσα, νὰ μορφωθοῦν οἱ γεωργοί, καὶ νὰ δημιουργηθοῦν οἱ κατάλληλοι μηχανισμοί ἐπιστασίας.

  • #6 ἀπὸ τὸν/τὴν Ἀμαρ. Δεληγιάννη στὶς 1 Μαρτίου 2010 - 3:30 μ.μ.

   Παρεμπιπτόντως μήπως ξέρετε ποιὰ εἶναι ἡ ἑλληνικὴ λέξη γιὰ τὰ πέλλετ;

 3. #7 ἀπὸ τὸν/τὴν alfa στὶς 1 Μαρτίου 2010 - 3:53 μ.μ.

  γειά σας
  Η λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν απο καθηγητές της Γεωπονικής σχολής είναι “συσσωματώματα” και “σύμπηκτα”.
  Μη εύχρηστοι όμως όροι και αυτή τη στιγμή τα ονομάζουμε “πέλλετς”, “πέλετς” και “πελλέτες”….

  Δείτε αν θέλετε άρθρα:
  http://www.cynara.gr
  http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=4543877
  http://www.capital.gr/gmessages/showtopic.asp?id=1540669

  Στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε πάνω απο 2.000 θέσεις εργασίας με την είσοδο των πέλλετς και την ορθολογική αξιοποίηση της βιομάζας. Αλλά θα πληγούν οι κάτοχοι ΜΜΕ πετρελαιάδες.
  Τα συμφέροντα είναι χοντρά και η επίθεση ενορχηστρωμένη.
  Χαίρομαι που δεν είστε τελικά μέλος της ορχήστρας….

 4. #8 ἀπὸ τὸν/τὴν alfa στὶς 1 Μαρτίου 2010 - 3:57 μ.μ.

  α…και όσον αφορά τον θρυμματισμό, σήμερα κατέγραψα 28 καύσεις κλαδοδεμάτων σε διαδρομή 35 χλμ στον Θεσσαλικό κάμπο…
  “περί άλλων άπαντες τυρβάζουν”

 5. #9 ἀπὸ τὸν/τὴν alfa στὶς 2 Μαρτίου 2010 - 12:57 μ.μ.

  Η απάντηση στην ενορχηστρωμένη επίθεση κατα της βιομάζας:

  Δείτε το. Αξίζει.

  • #10 ἀπὸ τὸν/τὴν Ἀμαρ. Δεληγιάννη στὶς 2 Μαρτίου 2010 - 3:00 μ.μ.

   Τὸ βίντεο εἶναι ἐξόχως διαφωτιστικό. Τὸ συνιστοῦμε καὶ ἐμεῖς. Δεῖτε το.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: