Γιατὶ δὲν κατεδαφίζονται τὰ αὐθαίρετα τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως;

Ἐνῶ τὸ νεοσύστατο Ὑπ. Περιβάλλοντος ἑτοιμάζεται νὰ κατεδαφίσει τὰ 117 αὐθαίρετα ποὺ ἐντόπισε ἡ Κτηματολόγιο Α.Ε. στὰ καμένα τῆς ΒΑ Ἀττικῆς, πολίτες ποὺ προσφέρονται μὲ ἴδια μέσα νὰ κατεδαφίσουν τὰ ἀπὸ δεκαετίας τελεσιδίκως χαρακτηρισμένα ὡς αὐθαίρετα τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως, περιμένουν 15 μῆνες στὸ ἀκουστικό τους.

Τὸ ἱστορικό

Πάνω ἀπὸ 10 χρόνια ἐκκρεμοῦν στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως πρωτόκολλα κατεδαφίσεως αὐθαιρέτων κτισμάτων. Στὸ διάστημα αὐτὸ οὔτε ὁ Δῆμος Ἀθηναίων οὔτε ἡ Νομαρχία τὰ κατεδάφισαν, ἡ τελευταία μάλιστα ἐπικαλούμενη ἔλλειψη πόρων.

Ἀλλὰ οἱ διατάξεις τῶν άρθ. 393 παρ. 2 ΚΒΠΝ –Δ 580/99- καὶ 9 παρ.8 Ν. 3212/03 –Α 308- ἐπιτρέπουν καὶ σὲ πολίτες νὰ διαθέσουν τὰ ἀπαραίτητα μέσα για τὴν κατεδάφιση αὐθαιρέτων (βλ. κατεδάφιση αὐθαιρέτου Δάσους Συγγροῦ). Βάσει τῶν διατάξεων αὐτῶν πολίτες κατέθεσαν πρὸ 15μήνου σχετικὸ αἴτημα στὴν Περιφέρεια, ἡ ὁποία ἔκτοτε (καὶ ἐπὶ τῶν δύο κυβερνήσεων) κωλυσιεργεῖ.

Λεπτομέρειες

Γράφει σχετικῶς ὁ Συμβ. Ἐπικρατείας ε.τ., κ. Σ. Χαραλαμπίδης:

Βιώνουμε κρίσι κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ στὰ ὅρια τῆς πτωχεύσεως. Αἰτία προέχουσα εἶναι ἡ διαφθορά. Συνεκλήθη μάλιστα προτροπάδην καὶ σύσκεψις κορυφῆς μὲ θέμα μόνον τὴν διαφθορά. Καὶ ἔχουμε, σχετικῶς, ὡς μὴ ὠφείλαμε, γίνει περίγελως τοῦ κόσμου. Εὐλόγως δὲ γίνονται ἀπεγνωσμένες ἐκκλήσεις πρὸς τοὺς πολίτες νὰ βοηθήσουν καὶ αὐτοί, μὲ κάθε τρόπο, πρὸς ἀντιστροφήν τοῦ κλίματος.

Θὰ ἀνέμενε λοιπὸν κανεὶς ὅτι ἡ πρόθυμη ἀνταπόκρισις τῶν πολιτῶν, μὲ πρωτοβουλίες οἰκονομικῆς συνδρομῆς στὴν Πολιτεία καὶ πατάξεως συγχρόνως τῆς ἀνομίας, ὄχι μόνον μετ’ ἐπαίνων θὰ ἐνεθαρρύνετο, ἀλλά καὶ κατ’ ἀπόλυτη προτεραιότητα θὰ ἱκανοποιεῖτο.

Ὅμως συμβαίνει δυστυχῶς τὸ ἀντίθετο. Καὶ μάλιστα κατὰ τρόπο προκλητικό. Τούτου ἀπόδειξις συνοπτικῶς τὰ κατωτέρω.

Εἰς τὸ Ἂλσος τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως ἐκκρεμοῦν, πέραν τῆς δεκαετίας, πρωτόκολλα τῆς Πολεοδομίας Ἀθηνῶν περὶ κατεδαφίσεως αὐθαιρέτων κτισμάτων, γιὰ τὰ ὁποία ἡ Νομαρχία ἔχει δηλώσει ἀδυναμίαν κατεδαφίσεως ἐλλείψει πόρων.

Ὑπεβάλαμε λοιπὸν οἱ ἐνδιαφερόμενοι πρὸ δεκαπενταμήνου αἴτησι στὴν Γενική Γραμματεία Περιφερείας νὰ ἐγκρίνῃ τὴν ἀπὸ ἐμᾶς διάθεσι τῶν πρὸς κατεδάφισι μέσων. Τοῦτο βάσει τῶν διατάξεων τῶν άρθ. 393 παρ. 2 ΚΒΠΝ –Δ 580/99- καὶ 9 παρ.8 Ν. 3212/03 –Α 308- .

Ἡ τελευταία διάταξις ρητῶς ὁρίζει ὅτι γιὰ αὐθαίρετα ἁρμοδιότητος τῶν ΟΤΑ – σημ. ὁπουδήποτε κείμενα – ὁ Γ.Γ Περιφερείας τάσσει 30ήμερη προθεσμίαν κατεδαφίσεως, μετὰ τὴν πάροδο τῆς ὁποίας καθίσταται «ἡ Περιφέρεια ἀποκλειστικῶς ἁρμοδία». Ἡ σχετικῶς ταχθεῖσα, ἂν καὶ μετά χιλίων βασάνων, προθεσμία εἰς τὸν Δῆμο Ἀθηναίων ἔχει ἀπὸ μακροῦ παρέλθει ἄπρακτη.

Ἔκτοτε συντελεῖται ἐνορχηστρωμένη κωλυσιεργία μὲ πολλαχόθεν προβολὴ ἀνυπάρκτων ἐμποδίων. Ὁ Δ/τὴς τῆς Δ. Ε. Σ. Ε. ἐπιζητεῖ σχετικὴν γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους (Ν.Σ.Κ.). Το Ν.Σ.Κ ἐπικαλεῖται ἀσάφειαν τοῦ ἐρωτήματος. Ὁ Δασάρχης προβάλλει ἀναρμοδιότητα τοῦ Περιφερειάρχου. Ὁ Περιφερειάρχης (πρώην καὶ νῦν), ἀπρακτῶν, συντονίζει τὴν ἀπρακτοῦσαν γραφειοκρατίαν. Καὶ ἐμεῖς, ἐπὶ ὅλους αὐτούς τοὺς μῆνες, ὑφιστάμεθα ἀφάνταστη ταλαιπωρίαν ὡς τίμημα τοῦ ὅτι, ἀνταποκρινόμενοι καὶ στὴν γενικὴν ἔκκλησι, θελήσαμε, ὡς συνειδητοὶ πολίτες, νὰ κάνουμε αὐτό ποὺ τὰ ἐπίορκα ὄργανα εἶχαν ὑποχρέωσι νὰ πράξουν καὶ ἀρνοῦνται νὰ πράξουν.

Ἀλλ’ ἡ ἰδιότητα τοῦ συνειδητοῦ πολίτη δὲν εἶναι στοιχεῖο οὔτε πρὸς διαπραγμάτευσιν οὔτε πρὸς παραίτησιν, περαιτέρω δὲ «τῷ ἀδικοῦντι μὴ διδόναι δίκην πάντων μέγιστον καὶ πρῶτον κακὸν πέφυκεν» [σ.σ. τὸ νὰ μὴν δικάζεται ὁ ἀδικῶν εἶναι πρῶτο καὶ μέγιστο κακόν].

Καὶ ἐπειδὴ οἱ ἀντοχὲς τῆς Πολιτείας εἰς τὸν εὐτελισμὸν ἔχουν πλέον ἐξαντληθεῖ, θὰ προβοῦμε στὰ περαιτέρω νόμιμα, ἐπιμένοντας στὴν ἀναπόφευκτη κατεδάφισι καὶ στὴν παράλληλη παραδειγματικὴ τιμωρία τῶν ὑπαιτίων.

Advertisements

 1. #1 ἀπὸ τὸν/τὴν ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΑΡΚΑΡΑΣ Αρχ.Μηχ. στὶς 5 Σεπτεμβρίου 2010 - 12:44 μ.μ.

  ΑΝΑΠΛΑΘΟΝΤΑΣ & ΤΣΙΜΕΝΤΟ-ΦΥΤΕΥΟΝΤΑΣ στο ΠΕΔΙΟΝ του ΑΡΕΩΣ
  ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ….πάντα δε ταύτα “ΑΝΑΛΩΜΑΣΙ της ΒΛΑΣΤΗΣΕΩΣ”.

  Αρχικά λοιπόν, σκόπιμα ή ΟΧΙ παρελήφθη ο ευκόλως εννοούμενος, πλήν όμως πάντα εννοούμενος, μη ευνοοούμενος όρος : Αναδάσωση – Αναδασωτέο.
  Εγινε κατάχρηση της ανυπαρξίας του όρου τούτου, κατά την άποψη μας και Μαρμαροστρώθηκε – Σκυροστρώθηκε – Σκυροδετήθηκε – Τσιμεντοστρώθηκε μεγάλο μέρος του ερμητικά περιφραγμένου πάρκου εδώ και 2 έτη, κατά απόκλιση των νομολογιών του ΣτΕ, το οποίο Δικαστήριο θεωρεί ότι προκύπτει ως καταδικαστέα η παράλειψη επανόρθωσης τυχών βλαβών και ελλείψεων της Δασικής υφής του πάρκου ( ΣτΕ 677/2010 ), σε διάσταση των απανταχού διακηρύξεων – δηλώσεων στα ΜΜΕ, προφανέστατα με αποτέλεσμα την Συρρίκνωση της Δασοκαλύψεως.

  Πώς υπολογίσθηκαν τα 60 στρέμματα δηλαδή το ¼ της συρρικνούμενης δασικής εκτασης των 235 Στρεμ.; Από πραγματογνώμονα αρχιτέκτονα καθώς επίσης και απο ελεύθερο επαγγελματία Δασολόγο Περιβαντολόγο, που δούλεψαν αντιπαραβάλλοντας απο ενάρξεως της εργολαβίας τα τοπογραφικά σχέδια με τα φυτοτεχνικά και κυρίως με πολύ μεράκι και μακροχρόνια γνώση του αντικειμένου. Σε τέτοιας μορφής «Δημόσια εργα» θεωρείται δεδομένο οτι χρειάζεται ειδικευμένους ανθρώπους η αντιπαράθεση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όλων των βαθμίδων, σε σημείο όπου ο Σ.Π επιβεβαίωσε για το Π.Α τον χαρακτηρισμό ¨δασική -αναδασωτέα έκταση¨ & ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Λ. Ρακιντζής, που μελέτησε τις ενστάσεις μας ενεργοποιήθηκε περί των Αυθαιρεσιών.

  Πολλοί εξέχοντες ευαισθητοποιημένοι πολίτες και 25 Αθηναίοι νομικοί και καθηγητές πανεπιστημίων με πρώτο τον καθηγητή και πρώην υπουργό ποινικολόγο και δικηγόρο Γεώργιο- Αλέξανδρο Μαγκάκη, έχουν υπογράψει εδω και μήνες κείμενο διαμαρτυρίας και θα ακολουθήσουν κι άλλοι…….
  Προς το παρόν ασχολούμαστε με μετρήσεις και επιμετρήσεις για να αποδείξουμε το εύρος της περιβαλλοντικά εγκληματικής «Σφράγισης – συμπίεσης γης & εδάφους» και ενταφιασμού Δομικών υλικών και κατασκευών ΜΠΕΤΟΝ 5-6,000 κυβ.μέτρων στην αιωνόβια αναγνωρισμένη κεντρική δασική έκταση του Μνημειακού – Ιστορικού – Κοινόχρηστου Πεδίου του Άρεως της πρωτεύουσας.

  http://kyameftopedioareos.blogspot.com
  http://expaganus.wordpress.com/2009/06/11/pedio-arews
  http://www.asda.gr/elxoroi. Νομοθεσία Πεδίου του Αρεως.

  Το χρήμα «έδειξεν ανθρώποις πανουργίας έχειν και παντός έργου δυσσέβειαν ειδέναι»
  Σοφοκλής

 2. #2 ἀπὸ τὸν/τὴν ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΑΡΚΑΡΑΣ Αρχ.Μηχ. στὶς 11 Σεπτεμβρίου 2010 - 5:56 μ.μ.

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ «ΦΑΡΑΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ» ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ

  ΠΕΔΙΟ του ΑΡΕΩΣ

  ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

  Το 2008 η Υπερνομαρχία Αθηνών – Πειραιώς εξέδωσε « Τοπογραφικό και Φυτοτεχνικό
  Σχέδιο » στο πλαίσιο φακέλου της Μελέτης Αναπλάσεως του Πεδίου του Άρεως, προϋπολογισμού 9.150.000,- € στο οποίο μέσω πολλαπλών αδιευκρίνηστων χρωματισμών αποτυπώνονται «Γκρίζες Ζώνες» Σκληρές Επιφάνειες με διάστρωση δομικών υλικών καθώς και οικοδομικές εργασίες. Ακολούθως αρχικά ανευ επίσημων αδειών άρχισαν οι εργασίες, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα, με το Πεδίο του Άρεως κλειστό και περιφραγμένο με επικάλυψη «λινάτσας» στο μεγαλύτερο μέρος του «λόγω έργων», εδώ και τρία έτη.
  Ο βασικός νόμος περί Δημοσίων Έργων, Ν. 1418/84, άρθρο 1 παρ. 1 αναφέρει: «Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της χώρας που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, συμβάλλουν στην ασφάλεια της χώρας και αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού».

  Στην παρ. 4 «για την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων στόχων στον τομέα των δημοσίων έργων οι διατάξεις του νόμου αυτού αποσκοπούν να καθιερώσουν τον κοινωνικό έλεγχο…θεσμοθετημένη συμμετοχή στις σχετικές διαδικασίες των ΟΤΑ και άλλων μαζικών φορέων….»

  Το άρθρο 3 παρ. δ αναφέρει ότι ο κοινωνικός έλεγχος…. «εξασφαλίζει ιδιαίτερα την διαφάνεια των διαδικασιών, την τήρηση του σχεδιασμού και εφαρμογής της μελέτης, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής, την παρακολούθηση του κόστους του έργου, την αιτιολογημένη αποδοχή ενδεχόμενων τροποποιήσεων «Και τελικώς και ουσιαστικότερα την προστασία του περιβάλλοντος».
  Δηλαδή, κάθε επέμβαση Σχεδιασμού και Υλοποίησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κείμενες διατάξεις.

  Σχετικά με τα διαλαμβανόμενα το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Συνήγορος του Πολίτη, η Γενική Διεύθυνση Δασών Αθηνών, η Διεύθυνση Δασών του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης, το ΥΠΕΧΩΔΕ, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης γραπτώς απεφάνθησαν οτι το Νομικό καθεστώς του Πάρκου μας ειναι δασικό. Συγχρόνως εχουν χαρακτηριστεί ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ορισμένες προϋπάρχουσες κατασκευές. Νομικοί κύκλοι εχουν αποδώσει χρειά αυθαιρεσίας και σε πολλά αλλα «Status quo» του πάρκου μας, οικολόγοι δε επίσης κάνουν εκκληση εχοντας σοβαρές λύσεις και προτάσεις για εναν απο τους ελάχιστους κεντρικούς εναπομείναντες πνεύμονες πρασίνου των Αθηνών, ενόψει δε της συνένωσης των Δήμων του Λεκανοπεδίου της Αττικής καθίσταται πιο απλοποιημένη η διαδικασία δημιουργίας Ελεύθερων Χώρων πάρκων και αλσών κ.λ.π. τοιουτοτρόπως Δρομίσκοι, πάροδοι, τσιμεντένιες πλατείες -πλατώματα, ογκώδεις γούρνες και υδάτινα κανάλια, διάσπαρτες σκάφες απο μπετόν, θέατρο Αλίκη, περίβολος Green Park & , κτιρίου Άλσους – Οικονομίδη, ογκώδη αυθαίρετα κτίσματα Πανελληνίου & αυθαίρετα βοηθητικά κτίσματα του Ι.Ναού των Ταξιαρχών, επεμβάσεις στο λόφο Φινόπουλου του Π.Α, προσδίδουν μιά εντελώς μεταλλαγμένη προς το χείριστον εικόνα απο αυτήν που θα επρεπε να υπάρχει Δηλαδή………. την ΔΑΣΙΚΗ.

  Οι ακούραστες χρονοβόρες και ανιδιοτελείς προσπάθειές μας για δημοσιοποίηση των παρανομιών που λαμβάνουν χώρα στον μεγαλύτερο κεντρικό αστικό πνεύμονα, είχαν ως αποτέλεσμα να υποβάλει η Υπερνομαρχία μήνυση εναντίον μας, την οποία όμως απέσυρε λόγο αβάσιμων στοιχείων, κατηγοριών και αντίδρασης μας.

  Οι αρμόδιες υπηρεσίες ατυχώς όμως, τις περισσότερες φορές καθυστερούν να απαντήσουν σε έγγραφα, επικεντρώνονται σε αναλύσεις της νομοθεσίας, αναλίσκονται σε αντιφάσεις και δεν συγκεκριμενοποιούν το πρακτέον και το «δια ταύτα».

  Σημειώνουμε ότι εκκρεμεί δίκη στο 5Ο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας εντός του 2010, αλλά εως τότε η δρομολογημένη «Ανάπλαση» ατυχώς θα έχει επιτελεσθεί, η δασική υπόσταση του Πεδίο του Άρεως θα έχει σημαντικά συρρικνωθεί και πρός όφελος…………. οχι φυσικά του Δημοσίου συμφέροντος και του απλού Αθηναίου φορολογούμενου πολίτη.

  Παρ’ όλα αυτά, η Υπερνομαρχία μέσω του εργολάβου της, συνεχίζει απτόητη το « έργο » και μάλιστα προ-χώρησε σε επιχωματώσεις οικοδομικών έργων, αντικαταστάσεις μαρμάρινων κρασπεδορύθρων και στύλων φωτισμού με υλικά υποδεέστερης αξ’ιας για αδιευκρίνιστους λόγους. Στο blog μας http://kyameftopedioareos.blogspot.com
  έχουμε αποτυπώσει, εν μέσω σχολίων, ψηφιακά και φωτογραφικά μέρος των φαραωνικών έργων της ανάπλασης’.
  Το έγγραφο 775/7-04-08 της Δνσης Δασών Αθηνών αναφέρει : “ Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τη σχετική νομολογία, δεν ειναι επιτρεπτή η αλλαγή χρήσης και καμία επέμβαση στο ανωτέρω «Δάσος-Αλσος» παρά μόνο η εκτέλεση εργων ανάπτυξης, εμπλουτισμού και διατήρησης της βλάστησης και σχετικά εργα προστασίας του εδάφους¨.
  Το Υπ. Γεωργικής Ανάπτυξης απεφάνθη ότι « πάσα σφράγιση εδάφους από δομικά υλικά καταστρέφει «το εδαφικό πορώδες προκαλώντας συμπίεση και ασφυκτικές συνθήκες με συνέπεια την βλάβη – ζημία του ριζικού συστήματος και του πρασίνου», την δασικότητα, την αειφορία και τον προορισμό του Πεδίου του Άρεως», αναμφίβολα παραβιάζοντας τις αρχές και οδηγίες του Κοινοτικού Δικαίου του Περιβάλλοντος, της Δασικής Νομοθεσίας και των βασικών άρθρων του Συντάγματος. Αρχιτέκτονες, δασολόγοι, γεωπόνοι διαπιστώνουν ότι σύμφωνα με την «Φυτοτεχνική Ανάπλαση» και βάση Αναλυτικών Επιμετρήσεων, 60 δασικά στρέμματα παραχωρούνται για έργα μπετόν ( εκτιμητικά 5,5 – 6,000 κυβ.μ ) και μαρμαροστρώσεων.
  Η υπερνομαρχία ισχυρίζεται οτι της χορηγήθηκαν Αδειες για τα εκτελούμενα εργα της από την Πολεοδομία, ενώ διαθέτει ΜΟΝΟΝ άδεια για ράμπα ΑΜΕΑ και αντιπλημυρικά εργα στον περίβολο του Green Park καθώς και ανακαίνιση του κτ. Αλσους εντός του Π.Α και ΑΥΤΑ ΜΟΝΟΝ. Αλλωστε ειναι εις άπαντες γνωστόν, οτι για δασικές εκτάσεις αρμόδιοι για την χορήγηση άδειας κατασκευών ειναι οι δασικές υπηρεσίες δηλ. ο Δασάρχης και η Δνση Δασών του Υπουργείου Γεωργίας.

  Γνωρίζουμε επιπροσθέτως οτι απο ανέκαθεν στην Ελλάδα ισχύει η ρήση ενός γνωστού πολιτικού, ότι «η οικοδομή είναι η ατμάμαξα της οικονομίας μας», απόφθευγμα το οποίο επί δεκαετίες σφράγισε την αυθαίρετη και αδάμαστη δόμηση και την διαφθορά σε οργανισμούς του Δημοσίου (πολεοδομίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση).
  Ευελπιστούμε ο κανόνας αυτός σύντομα να καταρριφθεί σύμφωνα και με την καθολική απαίτηση του λαού και τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης.

  ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΩΣ οι κάτοικοι

  Γεώργιος Παρασχάκης Δικαστικός Επιμελητής

  Μαρκαράς Πολύκαρπος Αρχ.Μ.ΕΔΕ.Παν.Ρώμης Πειραιώς ΕΜΠ
  Τεχν.Δνση Μελετών ΓΓΑ ΥΠΠΟ
  http://kyameftopedioareos.blogspot.com
  http://expaganus.wordpress.com/2009/06/11/pedio-arews

 3. #3 ἀπὸ τὸν/τὴν ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΑΡΚΑΡΑΣ Αρχ.Μηχ. στὶς 25 Σεπτεμβρίου 2010 - 10:27 π.μ.

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ στο ΠΕΔΙΟΝ του ΑΡΕΩΣ των ΑΘΗΝΩΝ

  ¨Απάντηση απο τους κατοίκους σε άρθρο της κας Υπερνομάρχου Μπέη δημοσιευθέν την 9/6/08 στο υπ.αρ.69 Δελτίο των μηχανικών του ΤΕΕ, με τίτλο: «Το ιστορικό πάρκο της Αθήνας ξαναγεννιέται και περι αποκαταστάσεως της αληθείας» ως αναφέρεται¨.
  Με καθυστέρηση 2 – 3 ετών και κατόπιν αναρίθμητων, αναπάντητων υποβληθέντων εγγράφων στους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου, επιφυλαχθήκαμε για κάποια ουσιαστική απάντηση όλα αυτά τα χρόνια, σεβόμενοι τον ιστορικό πνεύμονα πρασίνου της γειτονιάς μας. Βλέποντας το όμως τελευταίως να κακοποιείται και οι πολυπόθητες αναδασώσεις – δασικές αναπλάσεις οχι μόνον να καθυστερούν αλλα και να έχουν μεταμορφωθεί σε οικοδομικές επεμβάσεις και ουχί σε Δασικές, αναγκαστήκαμε τότε να απαντήσουμε. Και οχι μόνο, καθότι η κα Υπερνομάρχης ευθέως και ονομαστικά μας εχει κατηγορήσει. Και διερωτώμεθα μήπως ευθυνώμαστε εμείς για την καθυστέρηση των εκτελούμενων έργων της Αναπλάσεως αφου είναι γνωστό ¨τοις πάσι¨ότι ούτε κάν εξώδικο έχουμε συντάξει αλλά ούτε κάν αίτηση στα αρμόδια Δικαστήρια εχουμε υποβάλλει;;

  Τοιουτοτρόπως ας επικεντρωθούμε στις σχετικές δηλώσεις στο άρθρο της προέδρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών – Πειραιώς κας Μπέη:

  1. Το συνολικό έργο είναι αποτέλεσμα διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα και εκτελείται σε διαδοχικές φάσεις.
  2. Η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών του πάρκου δείχνει κατανόηση και μεγάλο μέρος του πάρκου ειναι προσβάσιμο και λειτουργικό.
  3. Εξασφαλίζεται η ασφάλεια των πολιτών και το έργο υλοποιείται γρήγορα και με τους κανόνες ασφαλείας.
  4. Η αρχιτεκτονική μελέτη ακολούθησε τις αρχές – οδηγίες προμελέτης των τεχνικών υπηρεσιών της Υπερνομαρχίας με γνώμονα την διατήρηση της φυσιογνωμίας του πάρκου.
  5. Δεν προσθέτουμε ούτε ενα κυβικό μέτρο τσιμέντο, δεν καταστρέφουμε την υπάρχουσα βλάστηση.
  6. Κανένα δένδρο δεν κόπηκε ποτέ.
  7. Δεν αλλοιώνουμε τις υπάρχουσες διαδρομές.
  8. Συντηρούμε την υπάρχουσα βλάστηση.
  9. Φωτίζουμε το σύνολο του πάρκου.
  10. Αντικαθιστούμε την άσφαλτο με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.
  11. Τα χρήματα του φορολογούμενου Έλληνα τα αξιοποιούμε.
  12. Θα διασφαλίσουμε την διατήρηση του πάρκου μετά την ολοκλήρωση του.
  13. Ο σεβασμός στην Ιστορία, η περιβαλλοντική ευαισθησία και η χρηστικότητα είναι αξίες που ακολουθούν την Ανάπλαση του Πεδίου του Αρεως.

  Απαντήσεις – Αποσαφηνήσεις

  1. Εφόσον πραγματοποιήθηκε Διεθνής διαγωνισμός, θα έπρεπε ως οφείλετο να αναρτάται στην κεντρική πινακίδα του έργου. ( ως ήθιστε και σε άλλα αντίστοιχα έργα π.χ ΜΕΤΡΟ – Μουσείο Ακροπόλεως κ.λ.π ). Μολονότι παρατηρούμε αποκλίσεις απο τα επίσημα σχέδια της Μελέτης Εφαρμογής, άν πράγματι το συγκεκριμένο έργο ακολουθούσε το Χρονοδιάγραμμα, θα είχε ήδη ολοκληρωθεί εδώ και έν έτος. Εάν εκτελείτο σε διαδοχικές φάσεις, έκαστη φάση θα είχε ήδη ολοκληρωθεί ( προσωρινή παραλαβή ) και μάλιστα καλότεχνα.

  2. Η συντριπτική πλειοψηφία δείχνει κατανόηση;; Τότε πως εξηγείται κάτοικοι – θαμώνες και ομάδα επιφανών καθηγητών Πανεπιστημιακών – Νομικών εκφράζουν τα περι του αντιθέτου ;; ( π.χ ο καθηγητής και πρώην υπουργός, ποινικολόγος και δικηγόρος Γεώργιος- Αλέξανδρος Μαγκάκης ). Εάν το μεγαλύτερο τμήμα ήταν προσβάσιμο και λειτουργικό, τότε οι κάτοικοι ¨μέσα στην καθημερινότητα τους¨ θα παρέμεναν να το χαρούν.

  3. Εάν εξασφαλίζεται η ασφάλεια των πολιτών ;; Αναρωτιόμαστε για τι είδους ασφάλεια μπορούμε να ομιλούμε όταν διάσπαρτες είναι οι ανηρτημένες πινακίδες που αναγράφουν «εργοτάξιο – απαγορεύεται η είσοδος είς πάντες» και ταυτοχρόνως, σε μεγάλο μέρος της έκτασης υπάρχουν μέχρι τη σήμερον ανοιγμένα ορύγματα που θέτουν σε κίνδυνο τους πάντες. Επίσης απο οικολογικής απόψεως για ποίαν ασφάλεια μπορούμε να ομιλούμε, αφου σαφώς έχει υποβιβαστεί η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε , λόγω της σταδιακής εξαφάνισης της δασοκαλύψεως και της εκτεταμένης Σφράγισης γης – Συμπίεσης απο Δομικά υλικά. Δομικά υλικά που λόγω της υψηλής θερμοαγωγιμότητας – θερμοχωρητικότητας θα μετατρέπουν το πάρκο σε… «θερμοφόρα». Συγχρόνως διαφαίνεται ότι κινδυνεύει άμεσα η ασφάλεια – Δημόσια υγεία των πολιτών – χρηστών απο την προκληθήσα ολισθηρότητα και θάμβωση των μαρμάρινων επιφανειών. Αδυνατούμε να συμφωνήσουμε ότι η συγκεκριμένη εργολαβία εκτελείται με ταχείς ρυθμούς καθότι επι τριετίαν εκτελούνται εργασίες αποκλειστικά χωματουργικές – οικοδομικές. ( αρχείο ψηφιακών φωτό ).

  4. Αναγνωρίζεται ότι οι αρχικές κατευθυντήριες οδηγίες για την σύνταξη της ¨Αρχιτεκτονικής Μελέτης¨ εδόθησαν απο την Τεχνική Υπηρεσία της Υπερνομαρχίας. Και αναρωτιόμαστε, πώς επιτυγχάνεται πράγματι να διατηρείται η φυσιογνωμία ενός δασικού – αναδασωτέου πάρκου μετά τις εκτεταμένες επεμβάσεις εκχερσώσεων, συρρίκνωση της δασοκαλύψεως και την πολλαπλή σφράγιση – διάστρωση με δομικά υλικά εκτιμούμενου όγκου 5,5 – 6,000 κυβ.μέτρων;;

  5. Ο όγκος των Δομικών υλικών ήταν αποτυπωμένος εδώ και τρία χρόνια πάνω στα Τοπογραφικά & Φυτοτεχνικά σχέδια της Αναπλάσεως 2008, ¨γνωστά τοις πάσι¨ και πλέον πιο αναλυτικά επιμετρηθέντα επι τόπου του έργου κατά την φάση κατασκευής. Σκυροδετήσεις τοιχίων – μαρμαροστρώσεις πραγματοποιούνται μέχρι και των ημερών μας πρός αποκλεισμό της Κοινοχρησίας του Δασικού προαύλιου χώρου του Green Park. Το αν καταστρέφεται η υπάρχουσα βλάστηση το αφήνουμε να το κρίνει ο «τελευταίος» νοήμων χρήστης του Π.Α.

  6. Διαψεύδουμε καθότι εξόσων γνωρίζουμε υφίσταται έγγραφο του Δασάρχη της Περιφέρειας Αττικής με αρ.πρωτ.1086/27-5-2008 που πιστοποιεί την κοπή δένδρων στο Π.Α.

  7. Οχι μόνο δεν αλλοιώθηκαν οι υπάρχουσες διαδρομές ( οι οποίες σύμφωνα με το 1595/4/7/08 έγγραφο του αρχείου του Δασάρχη απο συστάσεως του Π.Α δημιουργήθηκαν αυθαίρετα ) αλλά και διευρύνθηκαν. Και όπως επισημάναμε και στα κοινοποιηθέντα έγγραφα μας στούς εμπλεκόμενους φορείς και Ανεξάρτητες Αρχές, πιστοποιούμε την πρωτοφανή Αλλοίωση – Μείωση του Κοινόχρηστου Ισοζυγίου του συγκεκριμένου Ελεύθερου χώρου είς βάρος πάντα του Κοινόχρηστου δασικού κατά παρέκλιση, ενδεικτικά των αποφάσεων ΣτΕ 866/2001 – 2242/1994 – 1976/1991 – 10/1998 Ολομελείας – 1159/1988 και 2587/1992.

  8. Μολονότι το συγκεκριμένο δασικό πάρκο χρίζει αναδασώσεως, ποία ουσιαστική συντήρηση της βλαστήσεως πραγματοποιείται εδω και 3 έτη;;

  9. Το πάρκο μας απο ανέκαθεν φωτιζόταν, σύμφωνα όμως με την συγκεκριμένη ανάπλαση θα φωτίζεται υπερσυμβατικά. Η φωτορύπανση εντός των δασικών νησίδων θα έχει αναπόφευκτα επιπτώσεις στη διατάραξη της χλωρίδας – πανίδας του συνόλου της δασικής έκτασης του Πεδίου του Αρεως.

  10. Αδυνατούμε να επισημάνουμε τα ¨υλικά φιλικά προς το περιβάλλον¨. Αυτό που «ιδίοις όμμασι» επιβεβαιώνεται και σε διάσταση δηλώσεων στα ΜΜΕ, είναι η αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα με εκτεταμένη διάστρωση Μαρμαροκυβόλιθων που καταλήγουν σε δίκτυο ομβρίων με πολλαπλά φρεάτια……ΜΟΛΟΝΟΤΙ όπως είχαμε δηλώσει και στα κοινοποιηθέντα έγγραφα μας εδω και εν έτος: Η ¨ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ¨ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΖΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΤΑ ΒΡΟΧΙΝΑ – ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ ΑΥΤΟΠΟΤΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ.

  11. Τα χρήματα του ¨φορολογουμενου χρήστη¨ δεν αξιοποιήθηκαν κατά τον επιθυμητό τρόπο διότι δαπανήθηκαν χρήματα για δρόμους – δρομίσκους, ογκώδεις δεξαμενές, ράμπες, τοιχία, κανάλια μπετόν, τα οποία διανύχτηκαν στα σημεία που ήσαν απο ανέκαθεν δασικά και φυτευμένα και που ούτως ή άλλως δεν κατέληξαν σε φυτοτεχνικές εργασίες οικολογικής μορφής – υποδομές.

  12. Μολονότι δεν κατανοούμε την συγκεκριμένη δήλωση «περι διασφαλίσεως της διατήρησης του πάρκου μετά την ανάπλαση», Έχουμε να δηλώσουμε, ότι ο ρόλος της Υπερνομαρχίας ως ΟΤΑ και ως εκπρόσωπος του Κράτους είναι δεσμευτικός και που σύμφωνα με τα άρθρα 24 – 25 του Συντάγματος αναφέρεται οτι, το Κράτος έχει την πάγια υποχρέωση να προστατεύει το φυσικό – πολιτιστικό – κοινωνικό κεφάλαιο στα πλαίσια των αρχών της βιωσιμότητας (αειφορίας ). Κατόπιν τούτου πράγματι θα θέλαμε να εξασφαλιστεί η διατήρηση του Π.Α σύμφωνα και με τις αρχές της αειφορίας, αλλά τούτο πως θα επιτευχθεί αφού δεν προβλέπονται μόνιμοι υπάλληλοι ( κηπουροί, φύλακες );; Πως θα συντηρείται – διατηρείται, αφου η δασικότητα του έχει υποστεί ανεπανόρθωτη συρρίκνωση – βλάβη, ζημία, λόγω των οικοδομικών επεμβάσεων και με τι προυπολογισμό αφού η υπάρχουσα πολιτική είναι λειτότης. Και όπως είχαμε επισήμάνει και εις το παρελθόν αναρωτιόμαστε, ποίαν συντήρηση στο αναδασωτέο Π.Α απο το 2000, έτος αναλήψεως της Δνσης – Διαχείρισης απο την Υπερνομαρχία ( ΦΕΚ Α85 και Π.Δ 98/2000 ) επιτελέστηκε , δεδομένου ότι διαχρονικά όλα αυτά τα έτη αποκερδίζοντο χρήματα τα οποία βεβαίως δεν νομίζουμε ότι κατέληξαν και επενδύθηκαν ΥΠΕΡ του Π.Α ( και που σήμερα αντλούνται στα πλαίσια της Αναπλάσεως απο τον φορολογούμενο Ελληνικό λαό ). Π.Α που στο κάτω – κάτω της γραφής υπήρξε ο φιλοξενών όλων αυτών των γνωστών εμπορικών εκθέσεων – θεατρικών δραστηριοτήτων αναψυχής.

  13. Πως επιτυγχάνεται ο δηλωθείς σεβασμός στο ιστορικό δίκτυο μνημείων του πάρκου μας, αφού εν μέσω μαρμαροστρώσεων & σκυροδετημένων τοιχίων και περιφράξεων στο δασικό προαύλιο του Green Park εχει προβλεφθεί η δημιουργία νυκτερινού διασκεδαστηρίου, ( αντί τιμήματος 25,000 ευρώ μηνιαίως !), πλησίον του αγάλματος του Ν.Μπότσαρη. Νυκτερινό κέντρο, το οποίο θα υποβαθμίση την ποιότητα ζωής και τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Πως επιτυγχάνεται η συγκεκριμένη περιβαλλοντική ευαισθησία, αφου το ¼ της δασικότητας του πάρκου, εκτάσεως 60 στρεμμάτων ( γνωμάτευση δασολόγου – περιβαντολόγου), σύμφωνα με τα σχέδια Μελέτης Εφαρμογής θα εχει εξ αιτίας των δομικών σφραγίσεων γής – εδάφους, συρρικνωθεί. Και οπως προαναφέραμε στην ¨7¨ όταν μειούται το ισοζύγιο των κοινοχρήστων χώρων της εκτάσεως του Π.Α, τότε περιορίζεται και η χρηστικότητα του μέσου χρήστη, Ευρωπαίου πολίτη, σύμφωνα και με το άρθρο 8 παρ.1 της ΕΣΔΑ και την συνάδουσα νομολογία.

  Σκόπιμα λοιπόν ή ΟΧΙ παρελήφθη ο ευκόλως εννοούμενος, πλήν όμως πάντα εννοούμενος, μη ευνοοούμενος όρος : Αναδάσωση – Αναδασωτέο.
  Εγινε κατάχρηση της ανυπαρξίας του όρου, κατά την άποψη μας και Μαρμαροστρώθηκε – Σκυροστρώθηκε – Σκυροδετήθηκε – Τσιμεντοστρώθηκε μεγάλο μέρος του ερμητικά περιφραγμένου πάρκου εδώ και 2 έτη, κατά απόκλιση των νομολογιών του ΣτΕ, το οποίο Δικαστήριο θεωρεί « ότι προκύπτει ως καταδικαστέα η παράλειψη επανόρθωσης τυχών βλαβών και ελλείψεων της Δασικής υφής του πάρκου ( ΣτΕ 677/2010 )» , σε διάσταση των απανταχού διακηρύξεων – δηλώσεων στα ΜΜΕ, προφανέστατα με αποτέλεσμα την Συρρίκνωση της Δασοκαλύψεως.

  Πώς υπολογίσθηκαν τα 60 στρέμματα δηλαδή το ¼ της συρρικνούμενης δασικής εκτασης των 235 Στρεμ.; Από πραγματογνώμονα αρχιτέκτονα καθώς επίσης και απο ελεύθερο επαγγελματία Δασολόγο Περιβαντολόγο, που δούλεψαν αντιπαραβάλοντας απο ενάρξεως της εργολαβίας των 9,150,000 ευρώ, τα τοπογραφικά σχέδια με τα φυτοτεχνικά και κυρίως με πολύ μεράκι και μακροχρόνια γνώση του αντικειμένου. Έγγραφα του Υπουργείου Ανάπτυξης – Τροφίμων και του Σ.Π επιβεβαίωσαν για τον συγκεκριμένο ¨Ελεύθερο Χώρο¨ του Π.Α τον χαρακτηρισμό ¨δασική -αναδασωτέα έκταση¨ ο δε Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Λ. Ρακιντζής, που μελέτησε τις ενστάσεις μας ενεργοποιήθηκε περί των Αυθαιρεσιών.

  Εν κατακλείδι μέχρι τη σήμερον ασχολούμαστε με μετρήσεις και επιμετρήσεις για να αποδείξουμε το εύρος της περιβαλλοντικά εγκληματικής «Σφράγισης – συμπίεσης γης & εδάφους» – ενταφιασμού Δομικών υλικών και κατασκευών ΜΠΕΤΟΝ 5,5 -6,000 κυβ.μέτρων στην αιωνόβια αναγνωρισμένη κεντρική δασική έκταση του Μνημειακού – Ιστορικού – Κοινόχρηστου Πεδίου του Άρεως της πρωτεύουσας.

  http://kyameftopedioareos.blogspot.com
  http://expaganus.wordpress.com/2009/06/11/pedio-arews
  http://www.asda.gr/elxoroi. Νομοθεσία Πεδίου του Αρεως.
  …………………………………………………………….
  ¨Κύριο μέλημα των δημοσίων πολιτικών οφείλεται «να είναι ότι οι παρεμβάσεις του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον και οι εν γένει οικονομικές δραστηριότητες βρίσκονται σε αρμονία με την ηθική, είναι σύμφωνες με τα πορίσματα της επιστήμης και ασκούνται μέσα στα πλαίσια του δημοσίου συμφέροντος».
  Μαρία Καραμανώφ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής του University College London – ΣύμβουλοςΕπικρατείας. «Βιώσιμο Κράτος και Δημόσια Κτήση – Τα όρια των ιδιωτικοποιήσεων». Εκδόσεις Α.Σάκκουλα.
  ……………………………………………………………..
  Το χρήμα «έδειξεν ανθρώποις πανουργίας έχειν και παντός έργου δυσσέβειαν ειδέναι»
  Σοφοκλής

  Ο Συντάξας
  Μαρκαράς Πολύκαρπος Αρχ.Μηχ

  Συνηγορούν
  Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης. Διδάκτωρ Νομικής – Ποινικολόγος τ.Υπουργός Ερση Παπαχρυσάνθου Επίσημη Διερμηνεύς στις Ευρωπαικές Κοινότητες Παρασχάκης Γεώργιος Δικαστικός Επιμελητής

 4. #4 ἀπὸ τὸν/τὴν ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΑΡΚΑΡΑΣ Αρχ.Μηχ. στὶς 22 Νοεμβρίου 2010 - 6:31 μ.μ.

  THE QUEST

  Στίς 5 Μαρτίου του 2008 σε δισέλιδο άρθρο της εφημερίδας “Ελευθεροτυπία” με τις φωτογραφίες των κ.Γεννηματά και Μπέη διαφημιζόταν Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ στο Πεδίον του Αρεως ως “Παράδεισος στις μακέτες” {τυχαίος ο τίτλος;;} και δηλωνόντουσαν οι 94.000 φυτεύσεις! ότι θα ολοκληρωθούν πρίν την άνοιξη του 2009!.
  Ακόμη σε άλλο άρθρο της εφημερίδας ¨FREE SUNDAY¨ 24/10/10 αποτυπώθηκε, ότι πίσω απο τα “ονόματα με τις εργολαβίες”, στόν αποκαλούμενο “Πράσινο ενεργειακό σχεδιασμό”, απασχολήθηκε το “Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων $ Εφαρμογών”.

  Σήμερα εν έτη 2010-11 με ένα απλό μαθηματικό υπολογισμό αφαιρετικής και δεδομένου ότι “ιδίοις όμμασι” πραγματοποιήθηκαν, αποκλειστικά χωματουργικές-οικοδομικές εργασίες, εν “κρυπτώ & παραβύστω” εδώ και 3 έτη, (αρχείο ψηφ.φωτό), Σφράγιση γής – ενταφιασμός δομικών υλικών, μαρμαροκυβολιθοστρώσεων, στά τουλάχιστον 60 δασικά στρέμματα, παρέα με τά 6.000 κυβικά μέτρα Beton-arme, ΛΟΓΙΚΑ θα πρέπει να αφαιρέσουμε από τα 230 στρέμμ.(συνολικής έκτασης του Π.Α), δηλαδή τά 230-60=170 στρέμμ…..και γρήγορα να τρέξουμε και να αναζητήσουμε που τοποθετήθηκαν,εδώ και τώρα, πάλι ΛΟΓΙΚΑ, οι 94.000φυτ./170στρεμ. = 553 φυτεύσεις ανά στρέμμα, που επικαλούνται!!!!!

  Και πάλι ΛΟΓΙΚΑ 1 στρέμμα = με 1000 τετρ.μέτρα.

  Τουτέστιν ομιλούμε γιά περίπου, (1000/553), χονδρικά 2 φυτεύσεις που να εμπεριέχουν και φύτευση δένδρου σέ κάθε…………………………….τετραγωνικό μέτρο!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΩΣ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

  ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟ περαιτέρω.

  http://kyameftopedioareos.blogspot.com

  http://expaganus.wordpress.com/2009/06/11/pedio-arews

 5. #5 ἀπὸ τὸν/τὴν Α. Δεληγιάννη στὶς 22 Νοεμβρίου 2010 - 7:15 μ.μ.

  Δεῖτε ἐδῶ τὸ ρεπορτὰζ τῆς Χαρᾶς Τζαναβάρα στὴν Ἐλευθεροτυπία τῆς 5/3/2008 ἀπὸ τὴν συνέντευξη τύπου ὅπου οἱ κ. κ. Γεννηματᾶ, Μπέη καὶ ὁ κ. Τομπάζης εἴχαν ὑπήσχοντο 94.000 φυτεύσεις μέχρι τὴν ἄνοιξη τοῦ 2009 στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως!

 6. #6 ἀπὸ τὸν/τὴν ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΑΡΚΑΡΑΣ Αρχ.Μηχ. στὶς 10 Ἰανουαρίου 2011 - 11:51 π.μ.

  ΗΜΙΤΕΛΗΣ – ΔΑΠΑΝΗΡΗ – ΦΑΡΑΩΝΙΚΗ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ” “ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ” των ΑΘΗΝΩΝ

  ΣΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ πρώην ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑΣ Αθηνών-Πειραιώς, νυν Περιφέρεια “ΤΟ Πεδίον του Αρεως ΞΑΝΑΓΕΝΝΙΕΤΑΙ” Νοε-Δεκ.2010.

  ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ:

  “Εφαρμόστηκαν περιβαλλοντικές προδιαγραφές που μειώνουν σημαντικά τη θερμοκρασία του χώρου”.

  Και ενω Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΥΜΠΑΝΙΖΕΙ:

  “100 Στρέμματα πρασίνου μπορούν να κατακρατούν 4 τόνους σκόνης ετησίως.
  Η βλάστηση αντανακλά περίπου το 1/4της προσπίπτουσας ακτινοβολίας μικρού μήκους. Από τα 3/4 που απορροφώνται, το μεγαλύτερο ποσοστό χρησιμοποιείται για την εξάτμιση του νερού από τα φύλλα, κι ένα μικρό ποσοστό ενέργειας ακτινοβολείται (μεγάλου μήκους κύματος υπέρυθρη ακτινοβολία).
  Αντίθετα τά δομικά υλικά “BETON “Οπλισμένο σκυρόδεμα -Μαρμαροκυβολιθοστρώσεις” ανακλούν μόλις το 1/10 της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ η υπόλοιπη μετατρέπεται σε θερμική, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία!!!!

  ………..THE QUEST..in.. ……………………………The see through Forest Park

  Σε αποθηκευμένη σελίδα στό site http://www.ecofinder.gr σε άρθρο του ΟΙΚΟ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ.

  ΕΓΡΑΦΑΝ……………..το ΕΤΟΣ 2008!

  “08-10-2008 | ΠΑΡΚΑ… Α-ΠΑΡΚΑ – Το 70% δεν προσφέρει στο κλίμα της πόλης.

  “Δεν φτάνει που στην Αθήνα δεν έχουμε πάρκα, αυτά που έχουμε κάθε άλλο παρά βοηθούν το κλίμα. Η μικρή έκταση αλλά και η τσιμεντοποίησή τους τα κάνουν συχνά να λειτουργούν ως θερμοσυσσωρευτές, που ανεβάζουν αντί να μειώνουν τη θερμοκρασία της πόλης.

  ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ: Πάρκο πρότυπο. Εχει πυκνή πολυώροφη βλάστηση που δεν διακόπτεται από δομικά στοιχεία, εξηγεί η κ. Σερέλη.

  ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ:
  παράδειγμα προς αποφυγήν

  Ενα από τα χειρότερα ως προς την απόδοσή τους στο περιβάλλον της πόλης, πάρκα, είναι το Πεδίον του Αρεως (που, ωστόσο, βρίσκεται σε φάση ανακατασκευής) καθώς διαθέτει δίκτυο πλακοστρωμένων «δρόμων» και η βλάστησή του είναι αραιή. Οι μετρήσεις του εργαστηρίου έδειξαν ότι εντός του πάρκου η θερμοκρασία ήταν η ίδια με αυτήν του γύρω δομημένου χώρου. Φαίνεται μάλιστα ότι αντί το πράσινο να επιδράσει στο αστικό περιβάλλον, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. «Τα δομικά υλικά κατά τη διάρκεια της ημέρας απορροφούν θερμότητα την οποία εκπέμπουν το βράδυ», εξηγεί η καθ. κ. Σερέλη-Χρονοπούλου. Ειδικά μάλιστα όταν πρόκειται για συμπαγές μπετόν σε αντίθεση με τα πορώδη υλικά. Οπως εξηγεί η κ. Σερέλη, για να αποδώσει το πράσινο πρέπει να είναι αρδευόμενο. Το ξηροφυτικό πράσινο χρειάζεται ειδικές συνθήκες για να βοηθήσει στην ατμόσφαιρα της πόλης. Για παράδειγμα, ο Λυκαβηττός προσφέρει καλύτερες συνθήκες και πιο χαμηλές θερμοκρασίες στις διπλανές περιοχές, αν και δεν έχει πυκνή βλάστηση ακριβώς γιατί πρόκειται για λόφο, οπότε το πράσινο βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από τα κτίρια της πόλης.”

  Πηγή: ΟΙΚΟ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – Τάνια Γεωργιοπούλου.
  …………………………..

  «Τίποτα δεν είναι μη αναστρέψιμο. Ούτε καν το μπετόν»
  (Αλέξανδρος Τομπάζης)

  Ο Αλέξανδρος Τομπάζης μιλά αποκλειστικά στον Πέτρο Μπιρμπίλη
  Sun, 26/09/2010 – 15:17 — Mediasoup

  Δήλωση στόν δημοσιογράφο Πέτρο Μπιρμπίλη
  http://www.mediasoup.gr/

  …………………………….
  και μετά τις δηλώσεις του καθ’ ύλην αρμόδιου αρχιτέκτονα μελετητή

  ΣΧΟΛΙΑ για νοήμονες

  ΚΑΤΟΠΙΝ 3 ΕΤΩΝ………περιφραγμένου αποκλεισμού & αποκλειστικά εκτελεσθέντων οικοδομικών εργασιών, ακόμη & εκτός ΔΙΑΡΚΕΙΑ συμβάσεως

  εν ετη 2011 ….ΔΙΕΡΩΤΩΜΕΘΑ…πρός τι η συγκεκριμένη δρομολογηθείσα ΗΜΙΤΕΛΗΣ …….ΠΟΛΥΔΑΠΑΝΗ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ”
  των 9,150-10.000.000 ευρώ ;;; ? ;;;
  και 400.000 ευρώ για αποκατάσταση των φθορών στην πλατ.πρωτομαγιάς του Π.Α ;;;;;;; ? ;;;;;;;;;;;;

  ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ προς το Βέλτιστο – Βιώσιμο – Αειφόρο, σύμφωνα και με τις επιταγές της πράσινης ανάπτυξης ;;;;;; ? ;;;;;;;;;

  http://kyameftopedioareos.blogspot.com { αγνοηθέντα επίσημα έγγραφα και γνωματεύσεις ανεξάρτητων αρχών & φορέων- νομικά στοιχεία δικαίου περιβάλλοντος, εν μέσω σχολίων & ψηφιακών φωτό}.

 7. #7 ἀπὸ τὸν/τὴν ΠΟΛ ΜΑΡΚΑΡΑΣ ΑΡΧ.ΜΗΧ στὶς 27 Μαρτίου 2011 - 8:26 μ.μ.

  Οι Κάτοικοι – Θαμώνες
  Πεδίου του Άρεως

  Μαρκαράς Πολύκαρπος
  Αρχιτέκτων – Μηχανικός
  Γ’ Σεπτεμβρίου 135
  Αθήνα 112 51
  Τηλ.: 210 8232041

  pmarkaras@yahoo.gr
  polmarkaras@hotmail.com

  http://kyameftopedioareos.
  blogspot.com

  Προς
  Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ΥΠ.ΠΟ.
  Υπόψιν Γεν.Γραμ.κ. Μπιτσαξή
  Κηφισίας 7 Αθήνα.αρ.πρωτ.280/28/2/11 & Ορθή Επανάλ.αρ.πρωτ.304-2/3/11

  Κοιν. Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση Δασών Αθηνών.Μεσογείων 239
  Αρ.πρωτ.376-2/3/2011

  Κοιν.

  Υπουργείο Οικονομικών Δημόσιας Περιουσίας και Κληροδοτημάτων. Δ.10 αρ.πρωτ.103357/1/3/11.

  -Κ.Ε.Δ. αρ.πρωτ.1464/25/02/2011
  Δνσης Διαχείρισης
  Εκμετάλλευσης & Αξιοποίησης Ακινήτων
  Λεωφ. Αλεξάνδρας

  -Υπουργείο Εσωτερικών
  Δ/νση Σχέσεων Κράτους Πολίτη, Τμήμα Προστασίας Πολιτών
  Βας. Σοφίας 15 Αθήνα.αρ.πρωτ.4422/28/2/2011

  -Περιφέρεια Αττικής. Γρ.Περιφερειάρχη.αρ.πρωτ.13290-4/3/11

  -ΓΕΔΔ Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ.Λέανδρο Ρακιντζή
  Κηφισίας5. αρ.πρωτ.3092/28/2/2011

  -Δ/νση Πολεοδομίας.Δ.Αθηναίων.αρ.πρωτ.14084/28/2/2011

  Θέμα : ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Πανελληνίου.Γ.Σ. εντός του κοινόχρηστου-δασικού Πεδίου του Αρεως.
  Σχετ.έγγραφα
  α) Το από 8/8/2009 έγγρ. θαμώνων-κατοίκων Π.Α. κ.Π.Μαρκαρά πρός ΚΕΔ. υποβληθέν-ουδέποτε απαντηθέν. β) Η από 10-2-2009 Ερώτηση του βουλευτή Σύριζα κ.Π.Κοροβέση πρός τους Υπουργούς 1) ΥΠΕΧΩΔΕ. 2) Οικονομίας & Οικονομικών. 3) Πολιτισμού-Υφυπουργό Αθλητισμού. γ) Το από 01-07-2009 έγγρ. της ΚΕΔ αρ.πρωτ. 7306/3388/φ.31.293 πρός Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών. δ) Το από 4-2008 έγγρ.ΚΕΔ πρός Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. ε) Το από 16/7/2009 έγγρ.αρ.πρωτ.514 οικ.πρώην Υφυπουργού Πολιτισμού πρός τη Βουλή των Ελλήνων. στ)Το από 1/4/2009 έγγρ.αρ.πρωτ.19525 Υφυπουργού Εσωτερικών.Δνση Τοπ.Αυτοδ/σης πρός τη Βουλή των Ελλήνων.

  Πληροφορηθήκαμε ότι στον Γενικό Γραμματέα της ΓΓΑ του ΥΠΠΟ, υπεβλήθη αρχάς Φεβ.2011 ογκωδέστατος φάκελος από την πλευρά του νέου Δ.Σ του Π.Γ.Σ. Κυρίαρχο αίτημα του φακέλλου, η νομιμοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Ως είναι ιστορικά γνωστό απο το απώτερο παρελθόν και σύμφωνα με τα κοινοποιηθέντα έγγραφά μας της τελευταίας τριετίας σε ανεξάρτητες αρχές και εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου, η επίμαχη δασική- κοινόχρηστη έκταση, περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου, των 51/2 στρεμμάτων, παρεχωρήθη προσωρινά μέχρι την Ολυμπιάδα του 2004 από την ΚΕΔ, για να γυμνάζονται οι αθλητές, υπό τον αυστηρό όρο της ΜΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ της ΒΛΑΣΤΗΣΕΩΣ. Εν τέλει σφραγίστηκε η γή με οικοδομικά υλικά – οικοδομικές κατασκευές – ΜΠΕΤΟΝ – ταρτάν και ΔΕΝ επεστράφει η έκταση μετά το πέρας της Ολυμπιάδας, στο μητρικό Πεδίον του Αρεως¨, ενώ οφείλετο. (Πεδίον του Αρεως και όχι το αποκληθέν ¨πλατεία Αρεως¨), { η περίπτωση του κτιρίου “Badminghton” στο Γουδί}.

  Γιά να υποβληθεί ένας ογκωδέστατος φάκελος, φτιαγμένος από ιθύνοντες και απευθυνόμενος σε ιθύνοντες, σίγουρα αρκετοί από τους ιθύνοντες θα έχουν την ιδιότητα του μηχανικού – τεχνικού.

  Καλούμε τον Ελληνικό Λαό, ανεξαρτήτως ιδιότητας, μη ιδιότητας και επαγγέλματος, να μην ενδώσουν – συμπράξουν και να μην συνηγορήσουν σε ένα μακροχρόνιο έγκλημα αυθαιρεσίας, καθότι ο Νόμος, αναφέρει ότι «ουδεμία άγνοια νόμου» συγχωρείται σε κανένα.

  Είμαστε αντίθετοι σε κάθε απόπειρα νομιμοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΠΓΣ των 5,1/2 στρεμμάτων της τελευταίας χρονικά καταπάτησης και ζητάμε να επιστραφούν ΑΜΕΣΩΣ στο Μητρικό – δασικό Πεδίον του Αρεως των Αθηνών, όπου ανέκαθεν ανήκαν.

  Οι κάτοικοι – θαμώνες του Π τ Α.
  Μαρκαράς Πολύκαρπος Αρχ.Μηχ.
  Ερση Παπαχρυσάνθου Διερμηνεύς Συνεδρίων
  Γεώργιος Παρασχάκης Δικαστικός Επιμελητής

  http://kyameftopedioareos.blogspot.com
  http://www.asda.gr/elxoroi αναλυτικά περιεχόμενα Πεδίον του Αρεως & Πανελλήνιος http://expaganus.wordpress.com/2009/06/11/pedio-arews http://www.iospress.gr …Ο αργός Θάνατος ενός Πάρκου 9 Φεβ.2003.
  http://www.ekathimerini.com Land grabbing in Pedion tou Areos 3 Apr 2007 … Land-grabbing in Pedion tou Areos … of land to the Panellinios sports club that was arbitrarily taken from the Pedion tou Areos Park. .

 8. #8 ἀπὸ τὸν/τὴν ΠΟΛ ΜΑΡΚΑΡΑΣ ΑΡΧ.ΜΗΧ κάτοικοι - θαμώνες στὶς 10 Ἰουλίου 2011 - 11:59 π.μ.

  “AΝΑΠΛΑΣΕΙΣ” ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ: in “Post Mortem”

  ΓΟΛΓΟΘΑΣ εως το ΣτΕ & ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ.

  Στην ΗΜΙΤΕΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ που μας παρέδωσε το Ελληνικό Κράτος, ως φαίνεται με μια απλή ματιά απαντούμε:

  Παρεδόθη καθυστερημένα τουλάχιστον κατά 1+1/2 έτος.

  Αντί για Οικολογικού τύπου Ανάπλαση Πάρκου, είδαμε την κατασκευή – ενταφιασμό συνόλου κυβικών μέτρων όγκου μπετόν 6.000 κ.μ, δηλαδή όγκου μπετόν ισοδύναμων με τον όγκο μπετόν “6” 6όροφων πολυκατοικιών μέσα …………σε δασική έκταση.!!!

  Ο αρχικός προυπολογισμός στις τεράστιες πινακίδες 9,150.000 $ Ευρώ ( το έτος 2006 ) + 400.000 $Ευρώ με το νέο εγκριθέν κονδύλι για αποκατάσταση φθορών ? στην πλ.Πρωτομαγιάς + τις τυχόν αναθεωρήσεις, δεν προσέφερε τίποτα το ουσιώδες στο Πάρκο και τούτο διότι : ανύπαρκτες τουαλέττες, μη αναπλασθέν κτίριο Αλσους – Οικονομίδη, μή αναπλασθέν κτίριο Green Park, ανυπαρξία φύτευσης δένδρων υψηλής οροφής, σύμφωνα με τα έγγραφα των πρώην κων. Δασάρχη – Περιφερειάρχη η κεντρική πλατεία πλησίον πρώην περιπτέρου είναι αυθαίρετη { έγγραφα οικ.693/03/04/2009 – 699/07/04/2009 Γενικής Δνσης Περιφέρειας / Δνσης Δασών Αθηνών: Δασάρχης, με θέμα: Απόφαση Κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών σε δασική αναδασωτέα έκταση }….., η σφράγιση γής εδάφους από μή πορώδη υλικά σε δασική έκταση 1/4 της συνολικής των 235 στρεμμ.του Πάρκου {επιμέτρηση ειδικών επιστημόνων}, παρεμποδίζει ως τούτο γίνεται κατανοητό την διύγρανση και διαπνοή του εδάφους, τουτέστιν είναι ολωσδιόλου ΑντιΟικολογική.

  Όλα τούτα σε ευθεία αντίφαση με ότι αναγράφεται στην αναρτηθείσα πινακίδα πλησίον του μνημείου της Αθηνάς και ότι: το Εργον

  της Αναπλάσεως εν έτει Δεκ.2010…………Ολοκληρώθηκε.!!!!!

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. !!!!!!!!!

  Με βαρύγδουπο τίτλο στην εφημερίδα τα Νέα της Κυψέλης Απρίλιος 2011, αναφέρεται ότι από την Περιφέρεια Αττικής διατίθενται επιπλέον κονδύλια 5,100,000 $ εκατ.ευρώ, που θα κατευθυνθούν και θα απορροφηθούν για τα έργα στο Αττικό Άλσος και το Πεδίον του Αρεως.

  Αλλά… Αναρωτιόμαστε εφόσον η Ανάπλαση ολοκληρώθηκε σύμφωνα και με επίσημες ανακοινώσεις στα ΜΜΕ-Blogs – εφημερίδες και σύμφωνα με την ανηρτημένη πινάκιδα, τότε πως δέν ολοκληρώθηκε, ? ;; δεδομένου ότι: τα διατηρητέα κτίρια Αλσος Οικονομίδη ειναι γιαπί – Green Park γιαπί και οχετός – Πλατάνια εστία μόλυνσης λόγω κωνώπων – ενα μέρος των περιφερειακών δρόμων περιμένει τις παλέτες των μαρμάρων.
  Οι δύο κτιστές τουαλέτες του πάρκου να μην λειτουργούν μαζί με τις βρύσες και λογικά σύντομα θα είναι ανύπαρκτες. Η κεντρική είσοδος της λεωφ.Αλεξάνδρας προς το μνημείο Αθηνάς περιφραγμένη ερμητικά με λαμαρίνες εργοταξιακού τύπου, τις δε βραδυνές ώρες να απαγορεύεται η πρόσβαση. Το Φυτώριο των 8,1/2 στρεμμ. να παραμένει αλάνα και η υποσχεθείσα κομποστοποίηση να παραμένει ως όραμα θερινής νυκτός ( τα χρήματα όμως να έχουν ήδη διατεθεί και ήδη απορροφηθεί !!). Οι επεμβάσεις στο διαμορφωθέν ξέφωτο λόγω αποψιλώσεων στο χώρο Αλίκη μολονότι παράνομες κατά την άποψη μας, σήμερα για την γύρωθεν βλάστηση είναι καταστροφικές.

  Επειδή λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι μέρος των άνω χρημάτων θα διατεθεί για την αποπεράτωση των δύο διατηρητέων, Αλσος,Οικονομίδη – Green Park και λοιπές αποπερατώσεις, αναρωτιόμαστε τι είδους συντήρηση θα παρασχεθεί στο πολύπαθο αιωνόβιο Πεδίον του Αρεως των ΑΘΗΝΩΝ, αφου απο το άνωθεν δεύτερο κονδύλι, πολύ απλά ελάχιστα ΜΟΝΟΝ ψίχουλα θα απομείνουν, κατά την ταπεινή μας άποψη.

  Εν κατακλείδι μπορούμε να δηλώσουμε ευθαρσώς και απορούντες:
  ………………Γιατί να είμαστε όλοι οι Ελληνες βουτηγμένοι μέσα εκεί…………. που επικαλείται ο κύριος {που ματιάσανε} απο την Τρόικα – ΔΝΤ και γιατί να τα έχουμε φάει όλοι μαζί…. εμείς οι Έλληνες ?;;;;;;;;;;;;;και να απαιτηθούν ….τα τάνκς για να προστατεύσουν τις τράπεζες?!!;;;;;

  Ας ανασκουμπωθούμε σήμερα λοιπόν όλοι εμείς οι ‘Ελληνες και ας δουλέψουμε σκληρά ούτως ώστε να πειθόμεθα “τοις κείνων ρήμασι”!!!!

  ΚΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ

  http://kyameftopedioareos.blogspot.com
  http://polmarkarch.wordpress.com
  http://www.asda.gr/elxproi

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: