Τὶ συμβαίνει μὲ τὸν ὁρισμὸ τοῦ Δάσους;

Tις τελευταίες μέρες στην Γενική Γραμματεία Δασών σημειώνεται κινητικότης στο θέμα της εκκρεμότητας του Ορισμού του δάσους. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλλον δεν θα συμπεριλαμβάνονται στα Δασικά οικοσυστήματα, άρα και στην προστασία της Δασικής νομοθεσίας, οι χορτολιβαδικές εκτάσεις (19,4 εκ. στρέμματα) και οι φρυγανότοποι (4,8 εκ. στρέμματα), που συνολικώς αποτελούν το 19% της συνολικής έκτασης της χώρας.

Μακία (σὲ πρῶτο πλάνο) καὶ φρυγανώδης βλάστηση (στὸ βάθος): τὸ κατ' ἐξοχὴν ἑλληνικὸ τοπίο, εἰδικὰ στὰ νησιὰ καὶ τὴν νότιο Ἑλλάδα. Ἀποκλεισμὸς του ἀπὸ τὴν δασικὴ προστασία σημαίνει καταπάτηση καὶ τσιμέντο παντοῦ. Μήπως γι' αυτό μερικοί ζητούν αναθεώρηση του Συντάγματος από μηδενική βάση;

Αλλά οι δασικές εκτάσεις και φρυγανότοποι πρέπει να προστατεύονται από την δασική νομοθεσία διότι:

Μόνον έτσι θα προστατευθούν στο σύνολό τους, όπως ορίζει το Σύνταγμα, ολόκληρα τα δασικά οικοσυστήματα, που περιλαμβάνουν τα δάση, τις δασικές εκτάσεις, τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, τις «άγονες» εκτάσεις, τις βραχώδεις εκτάσεις που αποτελούν στοιχεία των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων και ισχύει επ’ αυτών το τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου. Η κλιματική αλλαγή και η ερημοποίηση δεν επιτρέπουν άλλα πολιτικά παιχνίδια και ρουσφέτια σε βάρος των δασών.

Μόνον έτσι θα προστατευθεί άμεσα η δημόσια περιουσία, είτε ως ιδιοκτησία του Ελληνικού κράτους, είτε ως χαρακτήρας των εκτάσεων που δεν θα μπορεί να αλλάξει.

Μόνον έτσι θα συνεχισθεί ομαλά η διαδικασία ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών αφού με τον ορισμό του Ν. 998/79 έγιναν οι κτηματικοί χάρτες του Ν. 248/76, οι δασικοί χάρτες όλων των προγραμμάτων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, εκτός των ήδη καταρτιζόμενων, που μπορούν με γρήγορες διαδικασίες να διορθωθούν. Σε διαφορετική περίπτωση θα δημιουργηθούν προβλήματα με προσφυγές στο Σ.τ.Ε., σε Διοικητικά δικαστήρια, αλλά και στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο.

Μόνον έτσι θα υπάρξει ευτυχής κατάληξη στην κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας περί του ορισμού του δάσους (σχετικό ερώτημα έχει υποβάλει το ΣτΕ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο), αφού ο προτεινόμενος ορισμός θα είναι σύμφωνος (πάρα πολύ κοντά) και με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, μόνον έτσι θα προστατευθούν όλα τα εδάφη από τις απειλές της εξαφάνισης φυτικών και ζωϊκών ειδών, με άμεσα θετικά αποτελέσματα στην διατήρηση της Βιοποικιλότητας, αφού σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις βρίσκεται ένας μεγάλος αριθμός ενδημικών και κινδυνευόντων ειδών.

Ο Ορισμός του δάσους που διασφαλίζει σύμφωνα με το Σύνταγμα τα Δασικά οικοσυστήματα, αλλά και την Δημόσια περιουσία (αντικατάσταση του αρ. 3 του Ν. 998/1979, ΦΕΚ 289 Α):

1. Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με  ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την  εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας  αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).

2. Ως δασική έκταση νοείται, πάσα έκταση της επιφανείας του εδάφους, όταν το παραπάνω σύνολο αποτελείται από αραιή ή πενιχρή, υψηλή ή θαμνώδη, ξυλώδη βλάστηση, οιασδήποτε διαπλάσεως.

3. Η κατά τις παραγράφους 1 και 2 δασοβιοκοινότητα υφίσταται και το  δασογενές περιβάλλον δημιουργείται σε μια έκταση όταν:

Ι. Φύονται στην εν λόγω έκταση άγρια ξυλώδη φυτά, δυνάμενα να παράγουν δασικά προϊόντα (δασοπονικά είδη), ή να συμβάλουν στην διατήρηση της φυσικής και βιολογικής ισορροπίας (καταπολέμηση της ερημοποίησης και της κλιματικής αλλαγής, συντήρηση της βιοποικιλότητας), ή να εξυπηρετήσουν την διαβίωση του ανθρώπου εντός του φυσικού περιβάλλοντος.

II. Το εμβαδόν της εν λόγω έκτασης στην οποία φύονται εν όλω, ή σποραδικά τα  ως άνω φυτά είναι κατ’ ελάχιστον 700 τετραγωνικά μέτρα, ή σε λωρίδα πλάτους τουλάχιστον δέκα (10)  μέτρων. Η δασοβιοκοινότητα υφίσταται και το δασογενές περιβάλον δημιουργείται  και σε εκτάσεις με μικρότερο εμβαδόν από 700 τετραγωνικά μέτρα, όταν λόγω της θέσης  τους βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης με άλλες  γειτονικές εκτάσεις, που συνιστούν δάσος ή δασική έκταση, ή αποτελούν φυσικό βιότοπο πτηνών ή ζώων.

III. Οι κόμες των δασικών ειδών σε κατακόρυφη προβολή καλύπτουν τουλάχιστον  το δέκα πέντε τοις εκατό (συγκόμωση Ο,15) της έκτασης του εδάφους για τα δάση και το δέκα τοις εκατό (συγκόμωση Ο,10) για τις δασικές εκτάσεις.

4. Στην έννοια των δασικών οικοσυστημάτων περιλαμβάνονται και οι εκτάσεις  που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλο τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται. Οι εν λόγω εκτάσεις διέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 117 του Συντάγματος, κηρύσσονται αναδασωτέες και διατηρούν το χαρακτήρα που είχαν πριν από την καταστροφή τους.

5. Ως δασικά οικοσυστήματα νοούνται και οι οποιασδήποτε φύσεως ασκεπείς  εκτάσεις, (φρυγανώδεις ή χορτολιβαδικές εκτάσεις, βραχώδεις εξάρσεις και  γενικά ακάλυπτοι χώροι), οι υπεράνω των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφές, ή αλπικές ζώνες  των ορέων, καθώς και οι άβατοι κλιτύες αυτών με κλίση μεγαλύτερη του 30%. Οι εκτάσεις των  περιπτώσεων α’, δ’ και ε’ της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται  στις διατάξεις αυτής της παραγράφου, έστω και αν περικλείονται από δάση ή  δασικές εκτάσεις. Στην κατηγορία των δασικών εκτάσεων υπάγονται και οι βαλτώδεις εκτάσεις και οι μονίμως κατακλυζόμενες από γλυκά ή υφάλμυρα ύδατα στις οποίες αναπτύσσεται ξυλώδης ή ποώδης ή υδροχαρής βλάστηση και δεν είναι δυνατή η γεωργική καλλιέργεια.

6. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται και τα εντός των πόλεων και  των οικιστικών περιοχών πάρκα και άλση, καθώς και οι εκτάσεις που κηρύσσονται  ή έχουν κηρυχθεί με πράξη της αρμόδιας αρχής ως δασωτέες ή αναδασωτέες.

7. Δεν υπάγονται οπωσδήποτε εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου:

α) Οι γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις. Νόμος ορίζει την τύχη των δασωθέντων αγρών.

β) Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις, οι ευρισκόμενες επί πεδινών εδαφών, εφόσον δεν έχουν κηρυχθεί λόγω του προστατευτικού τους χαρακτήρα, ή για άλλο λόγο δασωτέες κατά τα εις το άρθρο 38 του παρόντος νόμου οριζόμενα. Επί των εκτάσεων αυτών, όπως και της επόμενης παραγράφου γ ισχύει το άρθρο 62 του Νόμου 998/1979.

γ) Οι βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις, οι ευρισκόμενες επί των ως άνω πεδινών εδαφών.

δ) Οι αλυκές.

ε) Οι περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα έγκυρα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται υπό οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή πρόκειται περί οικοδομησίμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του Ν.947/1979 και

στ) Οι αρμοδίως χαρακτηρισθέντες ως αρχαιολογικοί χώροι και καθ’ ον χρόνο διαρκεί ο χαρακτηρισμός ως τοιούτων.

Τελευταίες εξελίξεις

Η αρμόδια Διεύθυνση (Ντινόκας Δημήτρης) της Γενικής Διεύθυνσης Δασών (ΓΔΔ) παρέδωσε την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου στον Ειδικό Γραμματέα Δασών (Αμοργιανιώτη Γιώργο), την πρότασή της για τον Ορισμό του δάσους, που εκκρεμεί από το Φεβρουάριο του 2010, μετά την ψήφιση του Νόμου 3818/2010. Ο Ειδικός Γραμματέας Δασών μπορεί να την υπογράψει γιατί δεν έχει ακόμη αρμοδιότητες.

Η πρόταση πήγε στην Υπουργό ΥΠΕΚΑ (Μπιρμπίλη Τίνα), αλλά αυτή δεν την υπέγραψε και την παρέπεμψε στον Υφυπουργό κ. Μωραϊτη, με αντίστοιχο έγγραφο που του μεταβίβαζε αυτή την αρμοδιότητα και με εντολή να την υπογράψει. Ο Υφυπουργός μέχρι την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου δεν την υπέγραψε και μάλλον την έχει δώσει στον Νομικό του σύμβουλο για παρατηρήσεις.

Πηγή: Ἠλίας Ἀποστολίδης, Δρ Δασολόγος

Advertisements
  1. #1 ἀπὸ τὸν/τὴν ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ στὶς 22 Νοεμβρίου 2010 - 8:52 μ.μ.

    Μην φθάσουμε από το ένα άκρο στο άλλο!
    Και ας μη ξεχνάμε ότι τα μόνα ουσιώδη αγαθά που στην Ελλάδα βρίσκονται σε ανεπαρκεια είναι το νερό (για ύδρευση και άρδευση) και η εύφορη αγροτική γη.

  2. #2 ἀπὸ τὸν/τὴν Α. Δεληγιάννη στὶς 23 Νοεμβρίου 2010 - 1:15 π.μ.

    Οὔτε καλλιεργήσιμες ἐκτάσεις θὰ ἀπελευθερώσομε οὔτε νερὸ θὰ ἐξοικονομήσομε ἀφήνοντας τὶς δασικὲς καὶ χορτολιβαδικὲς ἐκτάσεις ἀπροστάτευτες. Ἁπλῶς θὰ ἐπεκτείνομε τὴν ἀνεξέλεγκτη καὶ ἀλόγιστη δόμηση, ἄρα καὶ τὴν περαιτέρω καταστροφὴ τοῦ μοναδικοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τοπίου τῆς Ἑλλάδος. Σημειῶστε ὅτι ἡ μακία βλάστηση εἶναι ἡ τυπικὴ δασικὴ βλάστηση τῶν χωρῶν τῆς Μεσογείου, καὶ δὴ τοῦ νησιωτικοῦ μας χώρου, χαμηλή καὶ θαμνώδης, ἀφοῦ λόγῳ κλίματος τὰ δέντρα δὲν μποροῦν νὰ ψηλώσουν ὅπως σὲ βορειότερες περιοχές. Αὐτὸ βεβαίως δὲν σημαίνει ὅτι εἶναι γῆ γιὰ ὅλες τὶς δουλειές….

    Ὅσο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς χώρας, ἂς ἔχομε ὑπ’ ὄψιν μας ὅτι ὁ ὑψηλῶν ἀπαιτήσεων τουρισμὸς ἀπαιτεῖ καὶ θὰ ἀπαιτεῖ ὅλο καὶ περισσότερο στὸ μέλλον, ἀμόλυντο τοπίο καὶ ὑψηλὴ αἰσθητική. Ἀντὶ νὰ ἀντιγράψομε τὴν προβληματικὴ πλέον Ἰσπανία, ἄς διδαχθοῦμε ἀπὸ τὴν Ἑλβετία…

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...