Ἀρχεῖο κατηγορίας "Ἀνανεώσιμες πηγὲς ἐνεργείας"

Ἔτσι θὰ φέρομε ποιοτικοὺς τουρίστες στὰ νησιά μας;

Advertisements

Σχολιάστε

Βιοενέργεια: Διδάγματα ἀπὸ τὴν Γερμανία

Ἡ ἀρχή

Ὅπως στὶς παληὲς καλὲς μέρες, τὸ κάψιμο ξύλου γιὰ θέρμανση εἶναι ἰδιαίτερα ἑλκυστικὸ σὲ ἐποχὲς ὑψηλῶν τιμῶν πετρελαίου. Ἡ θέρμανση μὲ πέλλετ ἒχει μάλιστα τόσον ἀναπτυχθεῖ, ὥστε νὰ εἶναι σήμερα ἐξ ἴσου εὔκολη μὲ τὸ πετρέλαιο ἢ τὸ ἀέριο. Ἡ παλαιὰ διαδικασία τῆς τροφοδότησης τῆς φωτιᾶς μὲ ξύλα ἔχει περάσει· τώρα ὅλα εἶναι αὐτόματα. Καὶ μόνη μέριμνα εἶναι ὁ καθαρισμὸς καὶ ἡ συντήρηση ἀνὰ μερικοὺς μῆνες.

Ἡ βιοενέργεια χρησιμοποιεῖται καὶ στὰ αὐτοκίνητα. Τὸ βιοντῆζελ ἢ ἡ βιοαιθανόλη ἔχουν τὸ πλεονέκτημα νὰ ἀποδίδουν στὴν ἀτμόσφαιρα μόνον τὸ CO2 ποὺ ἀπερρόφησαν συνολικὰ τὰ φυτὰ ποὺ χρησιμοποιήθηκαν γιὰ τὴν παρασκευή τους. Ἕνας τέλειος κύκλος ποὺ δὲν ἐπιβαρύνει οὔτε κατὰ κεραίαν τὸ κλίμα. Ἔτσι, τοὐλάχιστον, λέγει ἡ θεωρία. Διότι ἡ πράξη εἶναι ἀρκετὰ διαφορετική, εἰδικὰ ὅταν ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ὅτι συχνὰ ἀποψιλώνονται δάση γιὰ νὰ φυτευθοῦν τὰ φυτὰ ποὺ χρειάζονται γιὰ τὴν παραγωγὴ τῶν βιοκαυσίμων. Διαβάστε τὸ ὑπόλοιπο ἄρθρο »

10 Σχόλια

Γραφικοὶ ἀνεμόμυλοι ἢ βαρειὲς βιομηχανικὲς ἐγκαταστάσεις; Χωματουργικὰ καὶ δρόμοι γιὰ τὴν ἐγκατάσταση τριῶν μόνον α/γ στὴν Εὔβοια

Ἡ καταστροφὴ ποὺ ἔχουν προξενήσει τρεῖς μόνον α/γ στὴν Εὔβοια. Τὶ θὰ συμβεῖ μὲ τὶς μερικὲς χιλιάδες α/γ ποὺ σχεδιάζεται νὰ ἐγκατασταθοῦν στὰ βουνὰ καὶ τὰ νησιὰ ὁλόκληρης τῆς Ἑλλάδας;

Τεχνικὰ στοιχεῖα: δρόμοι πλάτους τουλάχιστον 8 μέτρων, 1.000 κυβικὰ τσιμέντου γιὰ κάθε βάση, ὕψος πύργων μέχρι 200 μ. καὶ ἄνοιγμα πτερύγων μέχρι 100 μ.  Βαρειὲς βιομηχανικὲς ἐγκαταστάσεις μὲ πρόσχημα τὴν λεγόμενη πράσινη ἀνάπτυξη.


3 Σχόλια

Ἡ αὐταπάτη τῶν ἀνεμογεννητριῶν – Spiegel

Αἰολικὸ πάρκο στὴν Γερμανία. Ἡ χώρα αὐτὴ εἶναι παγκόσμιος πρωταθλήτρια στὴν παραγωγὴ ἐναλλακτικῆς ἐνεργείας.

Ἤδη ἀπὸ τὸ 2004 τὸ ἔγκυρο Spiegel μὲ τὸν ἀνωτέρω χαρακτηριστικὸ ὑπέρτιτλο – Windmühlen-Wahn, δηλ., Ἡ αὐταπάτη τῶν ἀνεμογεννητριῶν –  καὶ τίτλο “Ἀπὸ τὴν περιβαλλοντικῶς φιλικὴ ἐνέργεια στὴν ἐπιδοτημένη καταστροφὴ τοῦ τοπίου”, εἶχε ἀρχίσει νὰ καταρρίπτει τὸν μύθο τῆς λεγόμενης πράσινης ἐνέργειας ποὺ θὰ μᾶς ἔδινε δῆθεν ἁπλόχερα καὶ ἀβλαβῶς ἡ φύση διὰ τοῦ πανταχοῦ παρόντος ἀνέμου. Διαβάστε τὸ ὑπόλοιπο ἄρθρο »

2 Σχόλια

Φωτοβολταϊκά: Διδάγματα ἀπὸ τὴν Γερμανία

Ἡ ἡλιακὴ φάρμα τοῦ Λημπερόζε, ἡ μεγαλύτερη τῆς Γερμανίας καὶ δεύτερη στὸν κόσμο, καλύπτει ἔκταση 162 ἑκταρίων ἢ 210 ποδοσφαιρικῶν γηπέδων. Copyright Reuters

ΑΡΧΗ

Στὰ ἡλιακὰ κύτταρα ἡ ἐνέργεια τῶν ἀκτίνων τοῦ ἡλίου μετασχηματίζεται ἀπ’ εὐθείας σὲ ἠλεκτρισμό. Τὸ πλεονέκτημα εἶναι ὅτι ἀκόμα καὶ μικρότατα κύτταρα μποροῦν σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο νὰ παραγάγουν ἐνέργεια. Κάθε στέγη εἶναι μία ἐν δυνάμει μικρὴ μονάδα παραγωγῆς ἠλ. ἐνεργείας καὶ μπορεῖ νὰ παραγάγει ἠλεκτρισμὸ ἀκόμα καὶ σὲ μία χώρα ὅπως ἡ Γερμανία, ποὺ δὲν χαρακτηρίζεται καὶ ἀπὸ μεγάλη ἡλιοφάνεια. Μονάδες μεγαλυτέρας κλίμακος, ὡστόσο, ἔχουν νόημα μόνον σὲ κλίματα μὲ μεγάλη ἡλιοφάνεια, π.χ., στὶς ἐρήμους ὅπου επὶ πλέον ὑπάρχει καὶ ἄφθονος χῶρος γιὰ τὴν ἐγκατάσταση τῶν πάνελ. Διαβάστε τὸ ὑπόλοιπο ἄρθρο »

,

6 Σχόλια

Αἰολικὴ ἐνέργεια: Διδάγματα ἀπὸ τὴν Γερμανία

Copyright Spiegel online

Ἡ τελευταία δεκαετία ἦταν ἡ δεκαετία τῆς αἰολικῆς ἐνέργειας. Στὰ τέλη τοῦ 1999, οἱ ἀνεμογεννήτριες τῆς Γερμανίας παρήγαγαν 2.875 μεγαβάτ. Στὰ τέλη τοῦ 2008, ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς εἶχε φτάσει τὰ 23.903 μεγαβάτ.

ΑΡΧΗ

Ὁ ἄνεμος εἶναι πανταχοῦ παρών. Οἱ διαφορὲς θερμοκρασίας τῆς ἀτμόσφαιρας μετακινοῦν τεράστιες μάζες ἀέρα, τῶν ὁποίων ἡ ἐνέργεια μπορεῖ νὰ συλλεγεῖ εὔκολα μὲ τὴν βοήθεια περιστρεφομένων πτερυγίων. Κατόπιν διὰ τῆς ἠλεκτρομαγνητικῆς ἐπαγωγῆς ἡ κυκλικὴ κίνηση τῶν πτερυγίων μετατρέπεται σὲ ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια. Διαβάστε τὸ ὑπόλοιπο ἄρθρο »

,

1 Σχόλιο

Πόσο ἀληθινὰ ἀποτελεσματικὲς εἶναι οἱ ΑΠΕ; Διδάγματα ἀπὸ τὴν Γερμανία

Τὰ τελευταῖα 10 χρόνια πακτωλοὶ χρημάτων τῶν φορολογουμένων ἔχουν ἐπενδυθεῖ στὴν Γερμανία σὲ ἀνανεώσιμες πηγὲς ἐνεργείας (ΑΠΕ). Ἡ ἀνάπτυξη τῆς βιομηχανίας αὐτῆς ὑπῆρξε ραγδαία. Ἦταν ὅμως σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις θετική; Τὸ SPIEGEL ONLINE ἐξετάζει ὄχι μόνον τὶς ΑΠΕ ποὺ ὑπόσχονται πολλά, ἀλλὰ καὶ αὐτὲς ποὺ ἴσως ἀποδειχθοῦν παταγώδεις ἀποτυχίες. Διαβάστε τὸ ὑπόλοιπο ἄρθρο »

2 Σχόλια